Кодекс корпоративної етики

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ ВИКЛАДАЧІВ (СПІВРОБІТНИКІІВ) ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ МОРЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

І. Загальні положення

1.1. Кодекс – є внутрішнім нормативним актом, який визначає засадничі правила поведінки викладачів (співробітників) Факультету економіки моря (ФЕМ) Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).

1.2. Кодекс має на меті:

збереження та подальше вдосконалення сформованого на ФЕМ НУК морально-психологічного клімату, який сприяє реалізації інтелектуального потенціалу визнаного у регіоні центру економічної та менеджмент-освіти; посилення позитивного іміджу ФЕМ НУК в очах академічної спільноти, громадськості, замовників та отримувачів освітніх послуг; підвищення авторитету викладачів (співробітників) ФЕМ НУК серед колег по цеху та колишніх, теперішніх й прийдешніх генерацій вихованців.

1.3. Дотримуючись норм Кодексу, викладачі (співробітники) ФЕМ НУК і словом, і добрими справами посилюють ділову репутацію своєї другої домівки – Інженерно-економічного факультету Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

ІІ. Корпоративні цінності та принципи

2.1. Факультет економіки моря НУК визнає відданість наступним корпоративним цінностям: - повага особистості, захист її законних прав та професійних інтересів; - прагнення досконалості та творчого піднесення; - академічна відповідальність за наслідки наукової та освітньої діяльності; - відкритість до конструктивних змін та продуктивних інновацій, які забезпечують інтеграцію ФЕМ НУК у міжнародний освітній простір; - конкурентоздатність освітніх послуг, що пропонуються, підвищення їхньої якості з огляду на поточні та очікувані потреби вітчизняної та світової економіки. - відданість ФЕМ НУК, прагнення його невпинного прогресу та розквіту.

2.2. Факультет економіки моря НУК виконує свою місію, ґрунтуючись на принципах: - академічної свободи, збереження та примноження загальнолюдських, національних та корпоративних традицій; - використання результатів наукових досліджень, як запоруки якісних знань, здатних принести користь особі отримувача освітніх послуг, його роботодавцю, суспільству; - шанобливого ставлення до викладачів (співробітників, аспірантів, магістрантів та студентів) з застосуванням у взаєминах між ними найвищих етичних стандартів; - партнерства з підприємствами реального сектору економіки як джерела актуалізації навчального процесу, орієнтації його на задоволення потреб господарської практики; - неприйняття будьяких проявів корупції, хабарництва та здирництва.

ІІІ. Корпоративна етика ФЕМ НУК

3.1. Викладачі (співробітники) вважають своїм обов’язком: підтримувати високий статус, ділову репутацію ФЕМ НУК, засвідчувати гідними справами свою причетність до його уславленого колективу; поділяти місію ФЕМ НУК, усвідомлювати відповідальність за реалізацію продекларованих задач, співвідносити з науковими та навчальними результатами, які ним здобу-ті, власне професійне призначення; бездоганно виконувати свої службові обов’язки, демонструвати найкращі зразки загальнолюдської культури, добросовісності, академічної порядності та неупередженості; слугувати прикладом трудової дисципліни, шанобливого ставлення до Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, його історії та традицій; будувати відносини з колегами, замовниками та отримувачами освітніх послуг на засадах взаємної поваги, толерантності, доброзичливості; прагнути фахової досконалості, оновлюючи для цього власні знання, вивчаючи вітчизняні та закордонні надбання сучасної науки та практики; бути осторонь участі у справах, які б за змістом чи формою завдавали шкоди інтересам ФЕМ НУК, заплямовували його авторитет.

3.2. Викладачі (співробітники) не дозволяють собі: принижувати колег та студентів, застосовуючи позанормативну лексику, фамільярність та пихатість; привселюдно плескаючи про їхнє особисте життя та недоліки; поширюючи недостовірну інформацію про рішення органів управління ФЕМ НУК та його посадових осіб; перебувати в НУК на підпитку, вживати у службових приміщеннях алкоголь (за виключенням протокольних заходів), курити у непристосованих для цього місцях; зловживати своєю посадою, упереджено, грубо та неуважно ставитися до колег та отримувачів освітніх послуг, у тому числі, оцінюючи їхню діяльність та набуті знання; приймати подарунки та грошові винагороди; спізнюватися на роботу, скорочувати термін, відведений на навчальні заняття, пропускати їх без поважних причин; пропагувати міжнаціональний розбрат, міжконфесіональну ворожнечу, расизм та інші людиноненависницькі теорії

3.3. Взаємини між керівниками та виконавцями освітнього процесу

3.3.1. Керівники

Керівники ФЕМ НУК, його кафедр, інших структурних підрозділів мають слугу-вати взірцем виконання професійних та службових обов’язків, людяності. Від так, для них природно: будувати свою поведінку на засадничих принципах корпоративної культури ФЕМ, загальновизнаних нормах ділового етикету; створювати доброзичливу, креативну атмосферу у колективі; не зачіпати гідність, самоповагу та особистий статус підпорядкованих осіб; не переслідувати їх за конструктивну справедливу критику на свою адресу; знаходити у собі силу визнавати перед підлеглими власні помилки, вибачати та вибачатись.

3.3.2 Виконавці

Виконавці освітнього процесу повинні виховувати у собі якості майбутніх керівників. З огляду на відповідну перспективу, для них має бути нормою: еталонне дотримання трудової та виконавської дисципліни; своєчасне доведення до безпосереднього керівника відомостей про відсутність на робочому місці, виконання (невиконання, часткове виконання) отриманого доручення; «пригальмовування» миттєвої реакції на некоректну поведінку керівника у при-сутності колег (може статися, ця реакція з часом виявиться неадекватною).

3.3.3. Колеги На роботі ми учасники однієї команди, згуртованої навколо спільної мети. Якщо Ви маєте інше бачення – подумайте чи нам по дорозі. У протилежному випадку: з повагою ставтеся один до одного; не соромитися принести вибачення за некоректну поведінку або необережно виголошену фразу; утримуйтесь від брутальної критики інших співробітників, керівника, підлеглих; давайте рішучу відсіч пліткам, чуткам, перешкоджайте їхньому поширенню (сьогодні – Ви, завтра – про Вас); звертайтеся до керівників, колег, підлеглих на «Ви». Тим більше, до аспірантів, магістрантів, студентів. Виховуйте їх не безпідставними доріканнями та нудними нотаціями, а власною бездоганною поведінкою; присвячуйте робочий час виконанню доручених або ініціативних справ, пов’язаних зі службовими обов’язками, які передбачені посадовими інструкціями; слідкуйте за лексикою. Вона має бути такою ж вишуканою, як Ваше обличчя, думки, вчинки. Вгамовуйте агресію та нестриманість; щедро діліться знаннями та досвідом, допомагайте один одному. Від цього виграє справа, а вдячних друзів стане більше.

3.3.4. Усі як один вважаємо роботу, яка відповідає набутій посаді, своїм приємним професійним обов’язком, віддаємо їй усі творчі сили, уміння та життєвий досвід, робимо так, начебто саме за її результати звітуватимемо на останньому суді; будьмо компетентними, безперервно підвищуємо рівень наукової та викладацької кваліфікації за принципом: навчатися усе життя аби мати право навчати; чесно оцінюємо знання, уміння та практичні навички наших вихованців, пам’ятаючи, що, одночасно, оцінюємо і самих себе. Вони навчалися, але ми навчали; соромимося плагіату, привласнення чужих ідей, яким би не було їхнє джерело; зберігаємо конференційну інформацію щодо тієї чи іншої особи, результатів про-веденої експертизи, рецензування рукопису, наукового керівництва тощо.

3.3. Збори, наради, засідання

Усі згадані та інші форми ділових комунікацій – спосіб упорядкування та мобілізації колективного розуму ФЕМ НУК, наукових та навчальних колективів, з яких він складається. Від так: вчасно приходьте туди, де маєте бути за посадою або куди запрошені, оскільки ваші думки та погляди цінують (інакше б не запрошували); заздалегідь поцікавтеся порядком денним, візьміть матеріали, які допоможуть бу-ти впевненим у власній правоти, переконливим; дізнайтеся про визначений регламент і не порушуйте його, навіть якщо Ви вважаєте себе найрозумнішим. Говоріть лише тоді, коли отримали слово (за виключення випадків проголошення вільної дискусії); залиште мобільний телефон або вимкніть його (не виглядайте дитиною, яка не натішиться забавкою); якщо спізнилися або повинні терміново залишити місце обговорення, вчиняйте відповідні дії не пригортаючи до себе увагу. Знайдіть можливість у зручний час вибачитись перед головуючим (модератором) та пояснити причину своєї нечемності. Поведінка не виглядатиме саме такою, якщо попередити про проблеми, які виникли, заздалегідь; не коментуйте з місця виступи колег, вгамуйте прагнення поділитися враження-ми від виступу інших з тими, хто сидить поруч;

не використовуйте надане вам слово для розв’язання особистих проблем, або таких, які не цікаві більшості присутніх.

3.4. Розв’язання конфліктних ситуацій

Викладачі (співробітники) ФЕМ НУК співпрацюють у спосіб, який виключає виникнення конфліктів їхніх інтересів. Сфери потенційних конфліктів оперативно виявляються, локалізуються та піддаються нейтралізації. Розв’язання конфлікту, якщо він виник, відбувається впродовж двосторонніх та багатосторонніх переговорів зацікавлених сторін та підпорядковується принципам справедливості й процедурної чесності.

ІV. Відповідальність за порушення Кодексу

Викладачі (співробітники) ФЕМ НУК зобов’язані знати та керуватися нормами цього Кодексу. Вчинки, що не відповідають його положенням кваліфікуються як такі, що суперечить статусу викладача (співробітника) ФЕМ НУК.

Відповідні факти розглядаються комісією з етики, яка складається з трьох найдосвідченіших викладачів (співробітників факультету) на момент письмового звернення з інформацією про порушення Кодексу до декана ФЕМ НУК. Персональний склад комісії та регламент її роботи визначається розпорядженням декана ФЕМ НУК.

До особи, яка порушила цей Кодекс застосовуються наступні стягнення: рекомендація публічно вибачитися перед особами, яким завдано моральну шкоду; обговорення неетичного вчинку на засіданні кафедри, зборах іншого підрозділу ФЕМ НУК; звернення до адміністрації НУК про не продовження контракту з особою, яка систематично порушує Кодекс.

Рішення комісії з етики підлягають оприлюдненню у обраний нею спосіб (розміщення на інформаційному стенді деканату ФЕМ НУК, розміщення на його офіційному сайті тощо).

.