Перелік питань до Державних іспитів

1. Економічна теорія

1. Продуктивні сили як матеріальна основа виробництва.

2. Соціально-економічні відносини, їх сутність та структура.

3. Система економічних законів та механізм їх дії.

4. Основні фактори суспільного виробництва.

5. Економічні інтереси і потреби. Система інтересів.

6. Економічні системи, їх типи та структурні елементи.

7. Власність як економічна категорія – суть, види та форми.

8. Розвинуте товарне виробництво – сутність та основні риси.

9. Функції грошей. Закони грошового обігу.

10. Кругообіг капіталу підприємства. Накопичення капіталу.

11. Постійний та змінний, основний та оборотний капітал.

12. Сутність та умови функціонування підприємства.

13. Характерні риси ринкової економіки.

14. Теорії ринкового регулювання.

15. Роль та види конкуренції в ринковій економіці.

16. Кредит – сутність, форми, роль в економіці.

17. Сутність та види економічного відтворення.

18. Економічне зростання і його чинники.

19. Економічне зростання і продуктивність праці.

20. Фактори зростання продуктивності праці.

21. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва.

22. Сукупний суспільний продукт і його форми.

23. Держава та її економічні функції.

24. Національний доход: виробництво, розподіл, перерозподіл та споживання.

25. Закономірності та етапи розвитку перехідної економіки.

26. Світове господарство – суть, структура, розвиток.

27. Міжнародна економічна інтеграція.

28. Місце і роль України у світовому господарстві.


2. Економіка підприємства

1. Поняття суспільного поділу праці. Класифікація галузей народного господарства.

2. Поняття і класифікація галузей промисловості.

3. Показники галузевої структури. Фактори, що впливають на формування галузевої структури.

4. Підприємство як основна ланка промислового виробництва.

5. Показники виробничої програми.

6. Виробнича потужність і методи її визначення.

7. Сутність, склад та структура основних фондів.

8. Облік, оцінка та індексація основних фондів.

9. Зношення основних фондів.

10. Амортизація основних фондів.

11. Ремонт, модернізація та реконструкція основних фондів.

12. Показники ефективності та шляхи удосконалення використання основних фондів.

13. Нематеріальні активи і методика оцінки їх вартості.

14. Оборотні фонди, їх склад та структура. Оборотні засоби.

15. Джерела формування оборотних засобів.

16. Методи розрахунку потреби у зворотних засобах.

17. Кругообіг і оборотність зворотних засобів. Показники оборотності.

18. Поняття праці. Робочий час. Баланс робочого часу.

19. Характеристики праці.

20. Продуктивність праці.

21. Розрахунок потреби підприємства в кадрах.

22. Показники руху робочої сили на підприємстві.

23. Розрахунок середньооблікової чисельності працюючих.

24. Заробітна плата, її сутність. Реальна і номінальна заробітна плата.

25. Тарифна система оплати праці.

26. Форми і системи оплати праці.

27. Індексація доходів населення.

28. Визначення потреби підприємства в коштах на оплату праці. Формування фонду оплати праці.

29. Необхідність та порядок розрахунку середньої заробітної плати.

30. Класифікація витрат виробництва.

31. Показники собівартості продукції.

32. Калькулювання собівартості.

33. Фактори зниження собівартості продукції.

34. Рентабельність продукції та виробництва.

35. Прибуток підприємства. Види прибутку.

36. Формування та розподіл прибутку підприємства.

37. Поняття та види цін. Ціни "Інкотермс".

38. Порядок формування ціни.

39. Методи розрахунку цін.

40. Поняття та показники технічного рівня виробництва.

41. Фактори науково-технічного прогресу.

42. Принципи та методи планування.

43. Методи прогнозування.


3. Фінанси підприємства

1. Фінансовий механізм підприємства та його структура.

2. Організація розрахунків платіжними дорученнями.

3. Організація розрахунків платіжними-вимогами-дорученнями.

4. Особливості розрахункових та грошових чеків.

5. Основи вибору виду акредитива.

6. Організація проведення розрахунків із використанням акредитива.

7. Особливості вексельного обігу в Україні.

8. Використання в розрахунках простих векселів.

9. Використання в розрахунках переказних векселів.

10. Напрямки й порядок використання прибутку.

11. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.

12. Сутність лізингового кредитування підприємств.

13. Вибір оптимального методу амортизації основних засобів.

14. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.

15. Сутність фінансової стратегії підприємства.

16. Методи фінансового планування на підприємстві.

17. Зміст і порядок складання фінансового плану підприємства.

18. Сутність оперативного фінансового плану.

19. Симптоми та чинники фінансової кризи на підприємстві.

20. Вибір форм фінансової санації.

21. Використання внутрішніх джерел фінансової санації.

22. Санація балансу.


4. Підприємницьке право

1. Поняття, предмет, метод і система підприємницького права.

2. Джерела підприємницького права.

3. Поняття і ознаки підприємництва.

4. Види підприємницької діяльності.

5. Фізичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності.

6. Юридичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності (загальна характеристика).

7. Підприємства як суб'єкти підприємницької діяльності (загальна характеристика та класифікація).

8. Приватне підприємство, його характеристика.

9. Колективне підприємство, його характеристика.

10. Загальна характеристика та класифікація господарських товариств.

11. Об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).

12. Реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності у державних органах. Отримання дозволів на початок роботи.

13. Установчі документи юридичних осіб–суб'єктів підприємницької діяльності.

14. Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.

15. Поняття та підстави припинення суб'єктів підприємницької діяльності.

16. Реорганізація суб'єктів підприємницької діяльності.

17. Ліквідація юридичних осіб–суб'єктів підприємницької діяльності.

18. Поняття, укладання, зміна і розірвання підприємницьких договорів.

19. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань.

20. Характеристика договору купівлі-продажу.

21. Договір міни. Бартерний договір. Їх характеристика.

22. Договір поставки, його характеристика.

23. Договір оренди державного і комунального майна.

24. Договір лізингу.

25. Договір підряду.

26. Договір страхування.

27. Правові основи захисту прав споживачів (загальна характеристика законодавства).

28. Поняття, види та суб'єкти зовнішньо-економічної діяльності.

29. Поняття інвестиційної діяльності і захист інвестицій.

30. Поняття, види та форми здійснення іноземних інвестицій.


5. Маркетинг

1. Напрямки дослідження ринку.

2. Практична цінність матриці ринкового асортименту.

3. Система методів дослідження якості товару.

4. Послідовність визначення конкурентоспроможності товару.

5. Моделі маркетингу.

6. Характеристика індивідуальних потреб покупців.

7. Маркетингова інформація, яка використовується в дослідженнях.

8. Роль стратегій, основні стратегії маркетингу.

9. Характеристика критеріїв, якими користується підприємство при виборі організаційної структури служби маркетингу.

10. Етапи планування рекламної кампанії.

11. Стратегія ціноутворення, яка використовується для розширення продажу товарів на ринку.

12. Послідовність процесу дослідження підприємства.

13. Моделі, які описують поведінку покупців на ринку.

14. Поняття проблеми впровадження програм маркетингу.

15. Суть теорії кристалізації ринку.

16. Послідовність дослідження середовища маркетингу.

17. Характеристика вертикальної та горизонтальної збутової інтеграції.

18. Опишіть методи збору інформації в процесі проведення маркетингового дослідження.

19. Складові логістики.

20. Характеристика видів маркетингових досліджень.

21. Складові процесу управління маркетингом.

22. Фактори, які впливають на вибір цільового сегменту.

23. Суть теорії життєвого циклу товару.

24. Базові етапи процесу ціноутворення.

25. Методи визначення ціни.

26. Розробка комунікаційної політики підприємства.

27. Місце та роль маркетингу в системі господарських функцій підприємства.

28. Послідовність залишення підприємством сегменту ринку.

29. Етапи еволюції маркетингу.


6. Основи менеджменту

1. Що таке організація? З яких елементів вона складається і яку роль відіграє в житті людини?

2. Суть методології системного підходу до управління.

3. Як змінювалися погляди на менеджмент протягом ХХ століття?

4. Опишіть основні типи організаційних структур, які використовуються у теперішній час.

5. Назвіть основні функції управління, визначте їх зміст та взаємозв'язок.

6. Що таке комунікації в організаціях і яку роль вони відіграють в прийнятті управлінських рішень?

7. Опишіть процес оцінки та аналізу зовнішнього середовища при стратегічному плануванні.

8. Опишіть відомі Вам процесуальні теорії мотивації.

9. Намалюйте принципову схему операційної системи та вкажіть на менеджменти, що її забезпечують.

10. Формування місії та цілей стратегії.

11. Порівняльний аналіз менеджменту в США та Японії.

12. Проаналізуйте різні визначення терміну "менеджмент" та покажіть їх взаємозв'язок.

13. Дайте визначення термінам "менеджмент", "управління", "влада", "керівництво"; покажіть різницю між ними.

14. Виділіть основні положення теорії наукового управління та покажіть роль Ф.Тейлора в розвитку менеджменту як науки.

15. Охарактеризуйте поняття "організаційна культура".

16. Оцінка якості продукції.

17. На одному з прикладів розкрийте зміст організаційної структури підприємства.

18. Рівні менеджменту. Керівники першої, середньої і вищої ланки.

19. Підприємницька діяльність на підприємствах.

20. Інформаційне забезпечення управління підприємством. Типи і рівні інформації.

21. Економічні методи управління, їх сутність і основні елементи.

22. Маркетинг як функція управління.

23. Групова динаміка. Формальні і неформальні групи.

24. Типи влади і характер її здійснення.

25. Оперативне управління виробництвом.

26. Розробка і впровадження нової продукції на підприємстві.

27. Процес, система, об'єкт і суб'єкт в управлінні.

28. Рівні інформації, вимоги до неї.

29. Конфлікт. Причини та класифікація конфліктів.

30. Сутність стратегії, функції стратегічного планування.

31. Зовнішнє середовище у бізнесі та його фактори. Прямий і непрямий вплив середовища на виробничу діяльність.

32. Теорія ієрархії потреб А.Маслоу.

33. Теорія потреб МакКлелланда.

34. Охарактеризуйте основні положення теорії "ідеальної бюрократії".

35. Особливості розвитку управлінських ідей в Україні.


7. Операційний менеджмент

1. Операційний менеджмент як складова менеджменту організації.

2. Етапи розвитку операційного (виробничого) менеджменту.

3. Функції, методи операційного менеджменту.

4. Формування виробничого процесу та його структури.

5. Принципи організації виробничих процесів.

6. Організація виробничого процесу в просторі.

7. Організація виробничого процесу в часі (виробничий цикл).

8. Організація потокового виробництва. Різновиди та передумови застосування потокового виробництва.

9. Функціональна стратегія.

10. Формування виробничої стратегії.

11. Розвиток стратегії і проблеми конкурентоспроможності.

12. Стратегічні програми та проекти.

13. Організація роботи по оперативно-виробничому плануванню.

14. Розвиток закордонного і вітчизняного менеджменту якості.

15. Поняття, значення і фактори забезпечення якості продукції.

16. Ціна якості.

17. Процеси системи управління якістю продукції на стадії виробництва.

18. Нова стратегія в управлінні якістю.

19. Служба управління якістю продукції на підприємстві.

20. Система управління якістю.

21. Управління процесом споживання матеріальних ресурсів.

22. Види виробничих запасів.

23. Витрати, пов'язані зі створенням й збереженням виробничих запасів.

24. Управління виробничими запасами.

25. Система управління запасами "точно в термін" як механізм адаптації виробництва до змін ринкового попиту.

26. Сутність, зміст та види ризиків.

27. Методи і методики оцінки ступеня ризику.

28. Організація та управління ризиком.

29. Економічна характеристика основних і оборотних фондів.

30. Методи оцінки основних фондів.

31. Інтенсифікація і показники використання основних фондів.

32. Визначення виробничої потужності (пропускної спроможності) підрозділів залежно від використання основних фондів.

33. Шляхи поліпшення використання основних фондів (на прикладі виробничого обладнання).

34. Управління використанням обігових коштів.

35. Вплив використання основних і оборотних фондів на результати виробничо-господарської діяльності підприємства.


8. Управління персоналом

1. Планування людських ресурсів у фірмі.

2. Аналіз робіт у системі управління персоналом.

3. Процедура найму людських ресурсів.

4. Добір персоналу, внутрішній добір та зовнішній.

5. Профорієнтація і профдобір персоналу.

6. Методи оцінювання персоналу.

7. Розвиток кр'єри.

8. Основна заробітна плата і система соціальних виплат у витратах на робочу силу.

9. Преміальні системи заробітної плати. Особливості контрактної форми найму працівників.

10. Диференціація основної та додаткової заробітної плати на підприємствах.

11. Соціально-психологічна адаптація людини в колективі.

12. Професійна та територіальна мобільність кадрів.

13. Законодавче регулювання робочого часу.

14. Орієнтація та навчання персоналу.

15. Системи підвищення кваліфікації.

16. Функції та структура управління персоналом конкретної фірми.

17. Аналіз внутрішньофірмового руху персоналу.

18. Гнучкі форми зайнятості та організації робочого часу.

19. Характеристика функцій управління підприємством.

20. Пріоритети, узгодженість і взаємодія методів управління підприємствами.

21. Виробнича структура підприємства: побудова, різновиди та тенденції розвитку.

22. Аналіз якісного складу персоналу підприємства.

23. Проблеми визначення чисельності управлінського персоналу.

24. Формування і функціонування ринку праці в сучасних умовах господарювання.

25. Проблеми визначення чисельності управлінського персоналу.

26. Методичні основи розрахунків можливого зростання продуктивності праці на підприємстві.

27. Резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах різних галузей народного господарства України.

28. Як найбільше ефективно можна вирішити проблему прийому персоналу? Які труднощі можуть виникнути (на всіх етапах)?

29. Які методи залучення кандидатів тут кращі? Якому методу Ви б віддали перевагу?

30. Як організувати первинний відбір кандидатів? На які моменти варто звернути увагу при відборі менеджерів, допоміжного персоналу?

31. Хто повинен ухвалювати рішення щодо прийому на роботу?

32. Як організувати інтеграцію нових співробітників у компанію, що тільки починає робо тать?

33. Основні вимоги, пропоновані до сучасного менеджера.


9. Організація праці менеджера

1. Сутність управлінської праці як складової управлінської діяльності.

2. Особливості управлінської праці.

3. Основні категорії менеджерів.

4. Зміст діяльності менеджера.

5. Характеристика вимог, які пред’являються до сучасного менеджера.

6. Сутність наукової організації праці на сучасному етапі.

7. Основні принципи наукової організації праці, визначте і охарактеризуйте напрямки наукової організації праці.

8. Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві.

9. Зміст розпорядчої діяльності менеджера.

10. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності менеджера.

11. Планування особистої роботи менеджера.

12. Сутність поняття „делегування”. Визначте переваги та недоліки методу делегування повноважень з точки зору керівника організації.

13. Сутність та роль нормування управлінської праці в сучасних умовах.

14. Значення обліку та аналізу робочого часу менеджера.

15. Вимоги, що пред’являються до робочого місця менеджера.

16. Організаційно-розпорядча документація.

17. Правила оформлення управлінських документів.

18. Основні види документів з особового складу, правила їх оформлення.

19. Сутність поняття „діловодство”

20. Вимоги до раціональної організації документообігу у підприємствах.

21. Сутність таких форм колективної роботи, як нарада, засідання, збори.

22. Особливості проведення інструктивної та оперативної наради.

23. Особливості ділових контактів менеджера.

24. Технологія проведення ділових переговорів.

25. Особливості проведення ділових бесід в діяльності менеджера.

26. Техніка контактів менеджера з підлеглими та техніка прийому відвідувачів.

27. Основні напрямки взаємодії керівника і секретаря-референта.

28. Етикет ділових контактів менеджера.

.