Тематика ДР і МР

1. Розвиток організаційно-правових форм господарювання та адаптація підприємств до ринкових умов.
1.1. Проект основних напрямів адаптації виробничої системи підприємства (організації) морегосподарського комплексу до глобалізованої економіки.
1.2. Розробка проекту техніко-економічних заходів розвитку підприємства (організації) морегосподарського комплексу.
1.3. Розробка проекту реструктуризації підприємства (організації) морегосподарського комплексу.
1.4. Оперативне управління підприємством в умовах глобалізації.

2. Виробничий (операційний) менеджмент.
2.1. Удосконалення системи управління виробничими ресурсами підприємства (організації) морегосподарського комплексу.
2.2. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих фондів на підприємстві (в організації) морегосподарського комплексу.
2.3. Організаційно-економічний механізм оновлення та покращення використання основних виробничих фондів на підприємстві (в організації).
2.4. Формування мотиваційного механізму підвищення рівня використання технологічного устаткування на підприємстві (в організації)
2.5. Удосконалення механізму управління використанням основних фондів та виробничих потужностей підприємства.
2.6. Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства (організації).
2.7. Обґрунтування доцільності диверсифікації виробництва на підприємстві.
2.8. Управління витратами на підприємстві (в організації) на основі логістичного підходу.
2.9. Удосконалення механізму управління рентабельністю виробництва на підприємстві (в організації).
2.10. Удосконалення системи управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).
2.11. Розвиток організаційно-економічних методів управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).
2.12. Обґрунтування впливу підвищення рівня якості продукції на ефективність виробничої системи.
2.13. Розвиток системи сертифікації продукції (послуг) як інструменту управління якістю на підприємстві (в організації).
2.14. Формування та удосконалення організаційно-економічних важелів управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).
2.15. Розвиток системи управління конкурентоспроможністю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).
2.16. Дослідження економічних та організаційних методів управління конкурентоспроможністю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).
2.17. Удосконалення організації та оплати праці на підприємстві (в організації).
2.18. Управління продуктивністю праці на підприємстві (в організації).
2.19. Удосконалення системи організації та нормування праці на підприємстві (в організації).
2.20. Стратегічне управління діяльністю підприємства морегосподарського комплексу.
2.21. Управління розвитком малого бізнесу.
2.22. Сучасні моделі і методи прийняття управлінських рішень.
2.23. Створення і управління малим підприємством в морегосподарському комплексі.
2.24. Державне регулювання сфери економіки моря як фактор впливу на діяльність підприємства морегосподарського комплексу.
2.25. Менеджмент персоналу на промисловому підприємстві.
2.26. Організація роботи з персоналом на підприємстві.
2.27. Інформаційне забезпечення управління на промисловому підприємстві.
2.28. Управління ризиками: сучасні теорії та практичний досвід.
2.29. Менеджмент підприємства в умовах перманентної кризи.

3. Розвиток системи управління підприємством.
3.1. Удосконалення корпоративного управління в умовах реструктуризації підприємства (організації).
3.2. Удосконалення стратегічного управління на підприємстві (в організації).
3.3. Удосконалення інформаційного забезпечення управління на основі нових інформаційних технологій на підприємстві (в організації).
3.4. Інтегрована інформаційна система управління підприємством.
3.5. Соціально-психологічні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації.
3.6. Удосконалення організаційної системи управління виробництвом.
3.7. Удосконалення системи управління матеріальними потоками підприємства морегосподарського комплексу.

4. Планування, облік, контроль на підприємстві.
4.1. Розробка бізнес-плану технічного переозброєння підприємства морегосподарського комплексу.
4.2. Розробка бізнес-плану випуску нової продукції (послуги).
4.3. Розробка бізнес-плану розвитку підприємства (організації) морегосподарського комплексу.
4.4. Використання бізнес плану як інструменту ефективного управління освоєнням продукції (послуг) на підприємстві (в організації).
4.5. Розробка бізнес-плану створення підприємства (організації) морегосподарського комплексу.
4.6. Удосконалення управління витратами в системі управлінського обліку на підприємстві (в організації).
4.7. Удосконалення організації внутрішнього контролю в системі управління підприємством (організацією).
4.8. Впровадження системи внутрішнього аудиту на підприємстві (в організації).

5. Маркетингова та зовнішньо-економічна діяльність підприємства.
5.1. Організація управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.
5.2. Планування оновлення продукції в системі маркетингу.
5.3. Обґрунтування товарної стратегії на підприємстві (в організації).
5.4. Дослідження ефективності застосування сучасних товарних стратегій на підприємстві.
5.5. Удосконалення збутової діяльності підприємства.
5.6. Обґрунтування вибору оптимальних каналів збуту продукції підприємства.
5.7. Удосконалення системи сервісного обслуговування на підприємствах морегосподарського комплексу.
5.8. Удосконалення організації зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
5.9. Розробка стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства.
5.10. Впровадження систем автоматизації управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.
5.11. Розробка проекту маркетингової політики підприємства.
5.12. Формування каналів розподілу продукції.

6. Фінансовий та інвестиційний менеджмент.
6.1. Удосконалення методів управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах перманентної кризи.
6.2. Управління процесами кредитування підприємства (організації) морегосподарського комплексу в сучасних умовах.
6.3. Шляхи удосконалення організації фінансового менеджменту на підприємстві.
6.4. Основні напрямки використання інструментарію фондового ринку в умовах перманентної кризи.
6.5. Розробка методів оцінки та вдосконалення взаємозв’язків підприємств морегосподарського комплексу з фінансовими установами.
6.6. Методичні підходи обґрунтування доцільності інвестиційного проекту.
6.7. Управління інвестиційною стратегією на підприємстві.

7. Інноваційний менеджмент.
7.1. Удосконалення управління інноваційним процесом на підприємстві морегосподарського комплексу.
7.2. Удосконалення управління інноваційною діяльністю на підприємстві морегосподарського комплексу.
7.3. Управління інноваційним потенціалом підприємства морегосподарського комплексу.
7.4. Формування і обґрунтування стратегії інноваційного розвитку підприємства морегосподарського комплексу.
7.5. Розвиток системи управління технічною підготовкою виробництва.
7.6. Науково-технічна діяльність – основа товарної політики промислового підприємства.
7.7. Управління процесом організаційних змін підприємства в умовах перманентної кризи.

8. Проектний менеджмент.
8.1. Стан і розвиток інформаційних систем проектного менеджменту.
8.2. Управління проектами в суднобудуванні.
8.3. Розвиток проектного управління у сфері економіки моря.

9. Управління персоналом.
9.1. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві (в організації) в умовах перманентної кризи.
9.2. Управління прибутковістю праці на підприємстві.
9.3. Управління персоналом на промисловому підприємстві.
9.4. Удосконалення технології організації управління персоналом на підприємстві.
9.5. Шляхи удосконалення соціального захисту персоналу підприємства.
9.6. Управління трудовими ресурсами регіону.
9.7. Розробка проекту соціальних нормативів якості життя.

 

.