Перелік питань до Державних іспитів

“Організація і методика аудиту”

1. Предмет і метод аудиту.

2. Історія становлення та перспективи подальшого розвитку аудиту в Україні.

3. Види аудиту та його відмінність від ревізії.

4. Супутні аудиторські послуги, їх характеристика згідно МСАНВЕ.

5. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості і етики їх загальна характеристика.

6. Мета і загальні принципи аудиту, їх характеристика.

7. Планування аудиту фінансових звітів згідно МСАНВЕ.

8. Елементи аудиторського ризику та їх характеристика.

9. Модифікація висновку незалежного аудитора згідно МСАНВЕ 701.

10. Поняття аудиторських доказів, їх види та вимоги до них.

11. Робоча документація аудитора та вимоги до її складання.

12. Аналітичні процедури аудиту згідно МСАНВЕ.

13. Види аудиторських висновки згідно МСАНВЕ.

14. Основні елементи і структура аудиторського висновку згідно МСАНВЕ.

15. Аудиторські висновки зі спеціальних аудиторських завдань (МСАНВЕ № 800).

16. Аудит обліку запасів на підприємстві.

17. Нормативні та інформаційні джерела аудиту грошових коштів. Задачі аудиту.

18. Нормативні та інформаційні джерела аудиту розрахунків по оплаті праці. Задачі аудиту.

19. Нормативні та інформаційні джерела аудиту основних засобів. Задачі аудиту.

20. Організація і методика аудиту витрат по видам діяльності.

21. Організація і методика аудиту доходів по видам діяльності.

22. Організація і методика аудиту грошових коштів в касі підприємства.

23. Організація і методика аудиту розрахунків по оплаті праці.

24. Організація і методика аудиту основних засобів.

25. Організація і методика аудиту розрахунків з підзвітними особами.

26. Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками і покупцями.

27. Організація і методика аудиту річних форм фінансової звітності підприємства.

28. Організація і методика аудиту фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва.

29. Організація і методика аудиту розрахунків з бюджетом (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО).

30. Організація і методика аудиту зносу (амортизації) необоротних активів.


“Фінансовий облік”

1. Бухгалтерський облік касових операцій.

2. Бухгалтерський облік операцій на поточних рахунках.

3. Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями і замовниками.

4. Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами.

5. Первинний облік руху основних засобів на підприємстві.

6. Методи розрахунку амортизації основних засобів згідно П(С)БО 7.

7. Бухгалтерський облік витрат на поліпшення основних засобів.

8. Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів на підприємстві.

9. Бухгалтерський облік зносу необоротних активів.

10. Бухгалтерський облік руху нематеріальних активів та їх зносу.

11. Оцінка та документальне оформлення руху виробничих запасів на підприємстві.

12. Аналітичний та синтетичний облік руху виробничих запасів на підприємстві.

13. Бухгалтерський облік транспортно-заготівельних витрат згідно П(С)БО 9.

14. Бухгалтерський облік малоцінних і швидкозношуваних предметів.

15. Бухгалтерський облік виробничих витрат підприємства згідно П(С)БО 16.

16. Бухгалтерський облік і розподіл загальновиробничих витрат і витрат допоміжного виробництва.

17. Формування та бухгалтерський облік собівартості реалізованої готової продукції (робіт, послуг).

18. Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

19. Облік короткострокових та довгострокових зобов’язань за розрахунками з банками.

20. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці.

21. Бухгалтерський облік розрахунків з органами соціального страхування.

22. Бухгалтерський облік розрахунків за податками і платежами.

23. Бухгалтерський облік доходів від операційної діяльності згідно П(С)БО 15.

24. Бухгалтерський облік доходів, не пов’язаних з операційною діяльністю, згідно П(С)БО 15.

25. Бухгалтерський облік витрат від операційної діяльності згідно П(С)БО 16.

26. Бухгалтерський облік витрат, не пов’язаних з операційною діяльністю підприємства, згідно П(С)БО 16.

27. Бухгалтерський облік формування фінансових результатів діяльності.

28. Бухгалтерський облік формування та змін статутного капіталу.

29. Бухгалтерський облік резервного, додаткового та неоплаченого капіталу.

30. Бухгалтерський облік нерозподіленого прибутку (збитків). Використання прибутку підприємства.


“Управлінський облік”

1. Визначення, об‘єкти, мета та задачі управлінського обліку.

2. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку.

3. Фактори, що впливають на формування на підприємстві системи управлінського обліку.

4. Релевантність облікової інформації.

5. Законодавчо-нормативна база, що регламентує склад витрат на підприємствах промисловості.

6. Класифікація витрат для потреб визначення собівартості та фінансового результату, оцінки запасів.

7. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.

8. Залежність витрат від зміни рівня діяльності.

9. Класифікація витрат за статтями калькулювання та економічними елементами.

10. Поняття виробничого обліку, загальна класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

11. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

12. Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.

13. Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції підприємства.

14. Повирібний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції підприємства.

15. Подетальний та котловий (знеособлений) методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції підприємства.

16. Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції підприємства.

17. Способи знаходження відхилень від норм.

18. Система стандарт-кост.

19. Облік і калькулювання неповної собівартості (система директ-костинг).

20. Облік сум покриття.

21. Поняття центру відповідальності та виникнення витрат.

22. Комплексна класифікація центрів відповідальності.

23. Облік за видами діяльності (система АВС).

24. Методи оцінки запасів для цілей прийняття управлінських рішень.

25. Прийоми калькулювання.

26. Калькуляційні одиниці.

27. Методи знаходження точки беззбитковості.

28. Знаходження функції витрат методом найменших квадратів.

29. Знаходження функції витрат методом абсолютного приросту.

30. Проблеми сучасного управлінського обліку.


“Інформаційні системи та технології обліку”

1. Особливості системного підходу до бухгалтерського обліку

2. Нові інформаційні технології і інформаційні системи в бухгалтерському обліку і організаційному управлінні підприємств

3. Поняття економічної інформації, її види і властивості. Структура економічної інформації

4. Бухгалтерський облік в умовах автоматизованої обробки інформації

5. Інтеграція бухгалтерського обліку в системі економічної інформації

6. Форми автоматизованого бухгалтерського обліку

7. Особливості системного підходу до бухгалтерського обліку

8. Концепція побудови автоматизованих робочих місць бухгалтера

9. Організація фінансового обліку в умовах функціонування автоматизованої системи обліку

10. Система класифікації і кодування облікової інформації

11. Склад і характеристика нормативно-довідкової інформації

12. Визначення бухгалтерського обліку як інформаційної системи

13. Інтеграція бухгалтерського обліку в системі економічної інформації

14. Поняття автоматизованих інформаційних систем і технологій обліку і їх класифікація

15. Поняття, склад і зміст інформаційного забезпечення автоматизованої системи обліку

16. Технологія діалогового режиму обробки інформації в бухгалтерському обліку на прикладі інформаційної системи "1-С:Підприємство 7.7"

17. Журнали документів у програмному комплексі "1-С:Підприємство 7.7"

18. Формування регламентованих звітів у програмному комплексі "1-С:Підприємство 7.7"

19. Журнали операцій у програмному комплексі "1-С:Підприємство 7.7"

20. Визначення бухгалтерського обліку як інформаційної системи

21. Склад та структура довідників у програмному комплексі "1-С:Підприємство 7.7"

22. Функції конфігуратора у програмному комплексі "1-С:Підприємство 7.7"

23. Структура інформаційного забезпечення інформаційної системи бухгалтерського обліку

24. Склад програмного забезпечення інформаційної системи бухгалтерського обліку

25. Характеристика інформаційного забезпечення. Поняття, склад і зміст інформаційного забезпечення автоматизованої системи обліку

26. Характеристика технологічних процесів обробки облікової інформації

27. Технологія діалогового режиму обробки інформації в бухгалтерському обліку. Поняття людино-машинного засобу прийняття управлінських рішень

28. Особливості мережевого режиму обробки інформації в обліку

29. Системи управління базами даних в інформаційних системах і технологіях обліку

30. Автоматизоване документування в інформаційних системах і технологіях обліку

.