Тематика ДР і МР

 

Рекомендована тематика дипломних робіт* спеціальності 7.03050801  „Фінанси і кредит”
(освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст)

1. Оцінка фінансової стійкості підприємства* і заходи по її підвищенню.
2. Планування фінансової санації неплатоспроможного підприємства.
3. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та розробка програми запобіжних заходів.
4. Управління прибутком підприємства.
5. Оптимізація використання та фінансування обігових коштів підприємства.
6. Вдосконалення фінансового планування фірми (підприємства).
7. Особливості управління фінансами підприємств з сезонним характером виробництва.
8. Управління інвестиційним портфелем підприємства.
9. Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю підприємства.
10. Управління розподілом прибутку публічного акціонерного товариства.
11. Оцінка доцільності капіталовкладень як складова управління інвестиціями.
12. Управління структурою капіталу акціонерного товариства.
13. Управління фінансовими ризиками в виробничо-господарській діяльності підприємства.
14. Управління платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства.
15. Використання операційного аналізу при плануванні прибутку підприємства.
16. Вплив інфляції на управління фінансовими ресурсами підприємства.
17. Управління фінансовими інвестиціями підприємства.
18. Джерела і шляхи залучення позичкового капіталу підприємствами.
19. Управління фінансами підприємства та напрямки його удосконалення.
20. Рентабельність підприємства і шляхи її підвищення.
21. Управління витратами підприємства.
22. Розробка фінансового розділу бізнес-плану інвестиційного проекту.
23. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
24. Управління активами суб’єкта господарювання (підприємства, комерційного банку, страхової компанії і т.д.).
25. Амортизаційна політика та проблеми відтворення основних засобів підприємства.
26. Управління формуванням власного капіталу підприємства.
27. Формування інвестиційної політики підприємства.
28. Управління вхідними та вихідними грошовими потоками підприємства.
29. Адаптація фінансової діяльності підприємства до змін державної податкової політики.
30. Вплив ціноутворення на фінансові результати діяльності підприємства.
31. Внутрішньо-фірмове фінансове планування.
32. Фінансові причини і наслідки злиття та поглинання підприємств.
33. Страхування інвестиційних ризиків підприємства.
34. Управління розподілом чистого прибутку акціонерних товариств.
35. Фінансування інвестицій.
36. Форми кредитування малого бізнесу та їх розвиток в Україні з використанням технологій лізингу.
37. Оцінка інвестиційної привабливості цінних паперів підприємства.
38. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
39. Оцінка фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємств.
40. Управління грошовими коштами підприємства.
41. Фінансова і економічна оцінка інвестиційного проекту.
42. Проведення взаєморозрахунків між підприємствами.
43. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів підприємства.
44. Хеджування фінансових ризиків підприємства за допомогою деривативів.
45. Моделювання бюджетно-фінансової політики підприємства.
46. Державне управління фінансами і фінансовий контроль в умовах ринку.
47. Дослідження сучасної тенденції структурних змін місцевих бюджетів.
48. Шляхи оптимізації державного боргу України.
49. Фінансова безпека фондового ринку.
50. Удосконалення безготівкових розрахунків підприємств.
51. Проблеми та шляхи удосконалення фінансової бази територіальних громад.
52. Проблеми та шляхи удосконалення фінансів бюджетних установ.
53. Проблеми та шляхи удосконалення  методів соціального захисту населення з використанням державних і місцевих фінансів.
54. Прогнозування та запобігання ризиків в управлінні державними та (або) місцевими фінансами.
55. Програмно-цільові методи формування бюджету.
56. Методи контролю за використанням бюджетних коштів та шляхи їх удосконалення.
57. Порядок фінансування бюджетних установ органами Держказначейства та напрямки його удосконалення.
58. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень.
59. Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.
60. Оподаткування прибутку підприємств та його роль у регулюванні фінансово-господарської діяльності.
61. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.
62. Управління діяльністю фінансових посередників.
63. Сучасні проблеми  діяльності кредитних спілок та шляхи їх розв’язання.
64. Сучасні проблеми  діяльності торгівців цінними паперами в Україні та шляхи їх розв’язання.
65. Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України.
66. Створення та функціонування недержавних пенсійних фондів України.
67. Розв’язання проблем, що виникають в практиці надання фінансових послуг депозитарними установами.
68. Діяльність компаній  з управління активами на ринку фінансових послуг України.
69. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.
70. Фінансова діяльність товарної біржі.
71. Фінансова діяльність фондової біржі.
72. Фінансовий менеджмент у страхових компаніях.
73. Фінансова санація страхових компаній.
74. Страхування підприємницьких ризиків.
75. Страхування фінансових та кредитних ризиків підприємств.
76. Фінансова надійність страхової компанії.
77. Оцінка фінансового стану комерційного банку.
78. Оцінка фінансової стійкості комерційного банку та заходи щодо її підвищення.
79. Управління ліквідністю комерційного банку.
80. Формування кредитної політики комерційного банку.
81. Формування дивідендної політики акціонерного товариства.
82. Фінансові аспекти захисту прав міноритарних акціонерів суднобудівного підприємства.

* Як правило ДР виконуються на прикладі підприємств суднобудівного та морського транспортного комплексу.

 

Рекомендована тематика дипломних робіт спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит"
(освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр)

1. Фінансова політика України: проблеми формування та втілення.

2. Фіскальні важелі впливу на динаміку економічних процесів в Україні.
3. Ринок цінних паперів України: стан та перспективи стандартизації за умовами ЄС.
4. Фінансові аспекти становлення ринку нерухомості та іпотечного кредитування в Україні
5. Становлення ринку лізингових послуг в Україні: стан та перспективи.
6. Проблеми використання державного кредиту в економіці України.
7. Проблеми і перспективи розвитку податкової системи України.
8. Державна політика України у сфері страхування: стан та перспективи.
9. Банкрутство суб'єктів господарювання в Україні: причини, наслідки, прогноз.
10. Фінансування структурно-інноваційної перебудови економіки регіону.
11. Фондові індекси: проблеми розрахунку в умовах низької активності організованого ринку цінних паперів в Україні.
12. Інвестиційна привабливість акціонерних товариств та напрями її підвищення.
13. Фінансове забезпечення емісійної діяльності акціонерних товариств.
14. Особливості іпотечного кредитування на будівництво та придбання житла: порівняльний аспект.
15. Методичні підходи щодо оцінки ефективності лізингової угоди та напрями її вдосконалення в сучасних умовах.
16. Розробка фінансового плану підприємства морського господарського комплексу : організаційно-методичний аспект.
17. Методологія розробки фінансової стратегії і фінансової політики підприємства морського господарського комплексу.
18. Організаційні і методичні проблеми управління фінансовою стійкістю підприємства морського господарського комплексу та шляхи їх вирішення.
19. Система фінансового контролінгу на підприємстві морського господарського комплексу: проблеми впровадження та ефективного функціонування.
20. Оцінка, попередження й нейтралізація фінансових ризиків підприємства морського господарського комплексу.
21. Бюджетування діяльності підприємства морського господарського комплексу.
22. Методологія розробки амортизаційної політики підприємства морського господарського комплексу.
23. Проблеми оптимізації структури капіталу українських підприємства морського господарського комплексу та шляхи їх вирішення.
24. Фінансові інструменти забезпечення ефективної діяльності підприємства морського господарського комплексу.
25. Удосконалення методичного інструментарію підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства морського господарського комплексу.
26. Управління дебіторською заборгованістю підприємства морського господарського комплексу.
27. Управління основним (оборотним) капіталом підприємства морського господарського комплексу.
28. Управління позиковим капіталом підприємства морського господарського комплексу.
29. Фінансові аспекти управління експортно-імпортними операціями підприємств.
30. Організаційні і методичні проблеми управління платоспроможністю підприємства морського господарського комплексу та шляхи їх вирішення.
31. Методологія оцінки кредитоспроможності підприємства морського господарського комплексу.
32. Управління фінансами споживчої кооперації.
33. Управління фінансами торговельних підприємств (акціонерних товариств, малих підприємств, спільних підприємств, професійних учасників фондового ринку, інвестиційних фондів, закладів освіти, закладів охорони здоров'я тощо).
34. Рентабельність підприємства морського господарського комплексу: методичний інструментарій її підвищення в умовах зростання економіки.
35. Управління валютно-фінансовими ресурсами підприємства в умовах інфляції.
36. Фінансові аспекти конкурентоспроможності підприємства морського господарського комплексу.
37. Розробка дивідендної політики акціонерних товариств.
38. Управління емісією, цінних паперів товариств.
39. Управління облігаційною позикою підприємства.
40. Управління власним капіталом підприємства морського господарського комплексу.
41. Управління фінансовими ризиками суб’єктів господарювання.
42. Фінансове забезпечення виконання бізнес-плану підприємства морського господарського комплексу.
43. Фінансовий механізм корпоративного сталого розвитку.
44. Фінансове управління нерухомістю: методологічне та інфор-маційне забезпечення.
45. Фінансові проблеми корпоративного управління.
46. Проблема розширення доходної бази місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення.
47. Проблеми регулювання міжбюджетних відносин у сучасних умовах.
48. Удосконалення фінансового механізму міжбюджетних відносин в умовах регіоналізації соціально-економічних процесів.
49. Фінансовий механізм бюджетного менеджменту: проблеми та напрями удосконалення.
50. Удосконалення методологічної бази планування доходів бюджету.
51. Бюджетне прогнозування: сучасні проблеми та напрями удоско-налення.
52. Удосконалення методологічної бази нормування бюджетних ви-датків.
53. Оцінка та шляхи підвищення ефективності бюджетних видатків як критерій якості державного управління.
54. Видатки бюджету на соціальний захист населення: проблеми планування та фінансування.
55. Проблеми підвищення ефективності використання субвенцій органами місцевого самоврядування.
56. Фінансове забезпечення будівництва соціального житла в регіоні.
57. Проблеми і перспективи формування місцевих бюджетів.
58. Удосконалення структури місцевих зборів для подальшого розвитку місцевих громад.
59. Особливості та проблеми оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні (в регіоні).
60. Удосконалення прямого оподаткування суб'єктів господарювання та фізичних осіб.
61. Оптимізація сплати непрямих податків господарюючими суб'єктами.
62. Стратегія управління податковими надходженнями на регіона-льному рівні.
63. Удосконалення механізму оподаткування підприємства морського господарського комплексу.
64. ПДВ (акциз): проблеми та перспективи удосконалення.
65. Оптимізація основних напрямів податкового регулювання еко-номіки та соціальної сфери.
66. Проблеми і перспективи оподаткування доходів фізичних осіб.
67. Податкові надходження у формуванні Державного бюджету і бюджетів територіальних громад: можливість оптимізації.
68. Особливості сплати ПДВ суб'єктами малого бізнесу: проблеми, переваги, перспективи.
69. Митна політика держави та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів господарювання.
70. Удосконалення механізму сплати нарахувань та утримань із фонду оплати праці.
71. Оптимізація податкової політики України на шляху інтеграції до Європейського економічного простору.
72. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень.
73. Оптимізація доходів і витрат господарюючого суб'єкта як метод пом'якшення податкового тиску.
74. Перспективи розвитку податкового впливу на регулювання доходів та підприємницької активності громадян.
75. Формування власного капіталу банку: методи, вплив на капіталізацію банківської системи України.
76. Оцінка структури і стабільності клієнтської бази банку та напрями її вдосконалення.
77. Управління кредитно-інвестиційною політикою банку.
78. Методологія оцінки кредитоспроможності суб'єктів господарювання (фізичних осіб) та шляхи її вдосконалення.
79. Якість банківського кредитного портфеля та її роль у забезпеченні фінансової стійкості банку.
80. Рейтинг цінних паперів, їх котирування та оцінка фінансового стану емітентів у процесі вибору напрямів інвестиційної діяльності банку.
81. Зарубіжний досвід рейтингової оцінки діяльності комерційних банків та можливості його застосування в Україні.
82. Оцінка фінансової стійкості комерційних банків: інформаційне та методичне забезпечення.
83. Управління ліквідністю комерційних банків: методи та інстру-ментарій.
84. Оцінка ефективності валютних (лізингових, факторингових, форфейтингових, вексельних) операції банків.
85. Фінансовий аналіз діяльності банку.
86. Особливості функціонування страхового ринку України в сучасних умовах економічного розвитку.
87. Організаційно-економічні механізми забезпечення страхової ді-яльності в Україні.
88. Проблемні аспекти страхування майна громадян та перспективи його розвитку.
89. Тарифна політика страхових компаній та ефективність її проведення.
90. Особливості використання ризик-менеджменту у вітчизняній страховій практиці.
91. Інвестиційний портфель страховика в сучасних умовах: форму-вання, оцінка та управління.
92. Формування ринку майнового страхування в Україні.
93. Фінансова стратегія страховика в сучасних умовах.
94. Управління грошовими потоками страхових компаній: методичне та інформаційне забезпечення.
95. Впровадження нових страхових продуктів на страховий ринок України.
96. Особисте страхування в Україні: проблеми та шляхи їх розвитку.
97. Формування резервів страховими компаніями України.
98. Економічний механізм страхування відповідальності та шляхи впровадження і розвитку в Україні.
99. Проблеми розвитку транспортного страхування в Україні.
100. Методологія визначення платоспроможності та надійності страхових компаній.
101. Фінансові потоки і інвестиційна діяльність страхової компанії.
102. Оцінка фінансової стійкості страхових компаній.
103. Страхування ризиків підприємницької діяльності та напрями його удосконалення в сучасних умовах.
104. Проблеми і перспективи впровадження накопичувального страхування в Україні.
105. Інвестиційний клімат України (Миколаївської області): оцінка та перспективи.
106. Інвестиційний ринок регіону: стан та прогнозування розвитку.
107. Теоретико-методичні аспекти діяльності інститутів спільного інвестування в Україні.
108. Сучасна інноваційна політика суб'єкта господарювання: особ-ливості, напрями, фінансові основи управління
109. Інвестиційний потенціал регіону: методи оцінки та розвитку.
110. Методологія розробки інвестиційної політики підприємства.
111. Фінансовий аналіз інвестиційного проекту та оцінка його ефек-тивності.
112. Удосконалення інвестиційної функції пенсійних фондів в умовах пенсійної реформи.
113. Інвестиційна діяльність комерційних банків України.
114. Інвестиційні ресурси населення та шляхи їх залучення в економіку регіону.
115. Методологія оцінки інвестиційної привабливості регіону (суб'єкта господарювання, фінансових інструментів, об'єкта нерухомості, мистецьких об'єктів тощо).
116. Формування та управління портфелем фінансових інструментів суб'єкта господарювання в умовах асиметричності інформації.
117. Становлення та розвиток інститутів спільного інвестування в Україні.
118. Конструювання схем фінансування інвестиційно-інноваційних проектів.
119. Ризик-менеджмент інвестиційного проекту: інформаційне та методичне забезпечення.
120. Фінансове управління інноваційним процесом на підприємстві морського господарського комплексу.
121. Управління фінансовою стійкістю інститутів спільного інвестування.
122. Інвестиційна діяльність підприємства морського господарського комплексу та шляхи її удосконалення.
123. Формування і управління портфелем реальних інвестицій підприємства морського господарського комплексу.
124. Формування і управління інвестиційним портфелем цінних паперів суб'єкта господарювання.
125. Управління фінансовими інвестиціями суб'єкта господарювання.
126. Сучасні інформаційні технології в інвестиційному аналізі та бізнес-плануванні.
127. Методологія аналізу інвестиційного проекту.
128. Методологія визначення умов успішної реалізації інвестиційного проекту.
129. Ідентифікація, оцінка та управління інвестиційними ризиками.
130. Розробка системи раннього попередження й реагування на рівні господарюючого суб'єкта.
131. Фінансова спроможність підприємства морського господарського комплексу та шляхи її забезпечення в сучасних умовах.
132. Оцінка ефективності санації суб'єкта господарювання в умовах ризику та невизначеності.
133. Механізм внутрішньої фінансової стабілізації підприємства морського господарського комплексу при загрозі банкрутства.
134. Методологічні основи антикризового фінансового управління на рівні господарюючого суб'єкта.
135. Фінансова криза на підприємстві морського господарського комплексу, її симптоми, фактори виникнення та шляхи подолання.
136. Фінансові джерела санації підприємства морського господарського комплексу.
137. Управління фінансовою санацією підприємства морського господарського комплексу.
138. Фінансова санація  банків (страхових компаній, професійних учасників ринку цінних паперів тощо).
139. Методологія прогнозування банкрутства підприємства морського господарського комплексу: порівняльний аспект.
140. Оцінка санаційної спроможності підприємства та розробка його санаційної концепції в умовах ризику та невизначеності.
141. Оптимізація внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел санації підприємства морського господарського комплексу.
142. Фінансові аспекти реструктуризації підприємства морського господарського комплексу.
143. Корпоративна реструктуризація підприємств: правові, фінансові та податкові аспекти.
144. Прямі й непрямі методи державної фінансової підтримки санації підприємств.
145. Удосконалення методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства морського господарського комплексу в умовах стандартизації звітності.
146. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства морського господарського комплексу як інструмент раннього антикризового реагування.
147. Ділова активність підприємства морського господарського комплексу та його фінансова конкурентоспроможність: методологія оцінки.
148. Проблеми забезпечення якості прогнозу та оцінка його достовірності в процесі прийняття рішень.
149. Методи, моделі та практика прогнозування фінансового стану підприємства морського господарського комплексу.
150. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства морського господарського комплексу.
151. Сучасний інструментарій прогнозування та планування фінансових результатів підприємства морського господарського комплексу.
152. Фінансово-операційний аналіз як засіб підвищення рентабельності підприємства морського господарського комплексу.
153. Операційний аналіз та цільове планування прибутку підприємства морського господарського комплексу.
154. Маржинальний аналіз та оптимізація прибутку, витрат і обсягів виробництва.
155. Фактори фінансової стійкості  підприємства морського господарського комплексу в умовах конкурентної економіки та механізм їх активізації.
156. Шляхи та причини зменшення потреби в грошових коштах у процесі ресурсного збалансування активів.
157. Оцінка кредитоспроможності підприємства:  інформаційне та методичне забезпечення.
158. Методологічні основи комплексного фінансового аналізу підприємства морського господарського комплексу.
159. Теоретико-методичні засади удосконалення податкових відносин суб'єктів малого підприємництва з державою.
160. Фінансові аспекти розвитку малого підприємництва на ре-гіональному рівні.
161. Проблеми і перспективи удосконалення фінансової підтримки малого підприємництва в регіоні.
162. Особливості кредитування малих підприємств та основні напрями його розвитку.
163. Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів суб'єктів малого підприємництва.
164. Удосконалення механізму забезпечення фінансової стійкості малих підприємств.
165. Методологія оцінки цілісних майнових комплексів: стан та перспективи удосконалення.
166. Проблеми та особливості оцінки виробничого потенціалу під-приємства.
167. Методичні підходи обґрунтування вартості при здійсненні оцінки рухомого майна.
168. Особливості оцінки капіталу фінансово-промислових груп та шляхи її удосконалення.
169. Методичні аспекти визначення ринкової вартості нематеріальних активів.
170. Методологія оцінки вартості землі: стан та перспективи удос-коналення.
171. Система пенсійного забезпечення в Україні: проблеми та напрями удосконалення.
172. Фінансові аспекти реформування системи медичного страхування в Україні.
173. Фінансове наповнення фондового ринку України за рахунок активів недержавних пенсійних фондів.
174. Фінансове забезпечення виконання бюджету Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття.

 

.