Тематика КР

Теми курсових робіт з політичної економії для студентів економічних спеціальностей

1. Економічні суперечності як джерело розвитку суспільства.

2. Основні напрямки ефективного використання факторів виробництва.

3. Економічні потреби суспільства : їх сутність і структура. Закон зростання потреб.

4. Економічні інтереси : сутність і структура. Взаємозв’язок потреб, економічних інтересів і виробництва.

5. Продуктивні сили та виробничі відносини: їх сутність, структура, система та взаємодія.

6. Відносини власності: їх типи і форми.

7. Новітні тенденції та еволюція у розвитку відносин власності.

8. Товарне виробництво, умови та причини його виникнення і розвитку.

9. Види товарного виробництва.

10. Особливості функціонування товарного виробництва у сучасних умовах.

11. Сутність підприємництва та умови його існування.

12. Економічні основи розвитку підприємництва в Україні.

13. Основні фактори суспільного виробництва : сутність і співвідношення.

14. Місце заробітної платні у функціонуванні господарського механізму.

15. Акціонерне товариство (корпорація):закономірності формування та розвитку.

16. Особливості і проблеми формування акціонерних товариств в Україні.

17. Особливості та проблеми реформування аграрних відносин в Україні.

18. Форми господарювання у сільському господарстві та їх значення у підвищенні ефективності виробництва.

19. Види та методи конкуренції, її функції та місце в ринковій економіці.

20. Сутність ринку та його еволюція.

21. Види та моделі ринкової економіки.

22. Інфраструктура ринку, її елементи та функції.

23. Роль і значення державного регулювання у господарському механізмі.

24. Суспільне відтворення: сутність, основні риси і види.

25. Позичковий капітал, його необхідність, сутність і роль у суспільному відтворенні.

26. Циклічний розвиток економіки.

27. Особливості економічної кризи в Україні.

28. Формування доходів населення, їх диференціація.

29. Роль бюджету у суспільному відтворенні.

30. Основні риси перехідної економіки в Україні.

31. Особливості становлення ринкових відносин в Україні.

32. Роль концентрації і централізації в усуспільненні виробництва.

33. Особливості приватизаційного процесу в Україні.

34. Формування доходів та рівень життя в Україні.

35. Особливості розвитку малого бізнесу в Україні.

36. Економічне зростання : фактори, показники, напрями.

37. Ринок праці та напрями його трансформування.

38. Нагромадження у суспільному відтворенні.

39. Ефективність суспільного виробництва : види, показники і фактори підвищення.

40. Система економічних законів, їх суть та класифікація.

41. Економічна система : сутність та структурні елементи.

42. Типи економічних систем.

43. Сутність та процес еволюції грошей.

44. Первісне нагромадження капіталу : суть і методи.

45. Номінальна та реальна заробітна плата і її місце у суспільному відтворенні.

46. Господарський механізм, його сутність і елементи.

47. Роль господарського механізму у підвищенні ефективності суспільного виробництва.

48. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи.

49. Соціалістична економічна система та її еволюція.

50. Змішана економічна система: закономірності формування і основні риси.

51. Монополія: причини виникнення, основні форми і роль в економічні системі.

52. Шляхи ефективного використання економічних ресурсів.

53. Інтенсивний тип економічного зростання.

54. Закон грошового обігу.

55. Закон економії часу.

56. Закон відповідності виробничих відносин рівню і характертеру продуктивних сил.


ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З МІКРОЕКОНОМІКИ:

1. Мікроекономічна теорія: особливості предмету та методу.

2. Становлення та розвиток мікроекономіки як науки.

3. Маржиналістська теорія та мікроекономіка.

4. Економічні ресурси та альтернативний вибір: мікроекономічний аналіз.

5. Ринковий механізм попиту та пропозиції.

6. Механізм встановлення ринкової рівноваги. Ринкова динаміка.

7. Еластичність попиту та пропозиції.

8. Застосування еластичності в мікроаналізі.

9. Споживча поведінка в ринковій економіці та її закономірності.

10. Бюджетне обмеження та його застосування в теорії споживання.

11. Грошові доходи домогосподарств як фактор споживчої поведінки.

12. Фірма як об’єкт мікроекономічного аналізу.

13. Фактори виробництва та їх використання на підприємстві.

14. Витрати фірми та резерви їх скорочення.

15. Формування доходу і прибутку фірми.

16. Діяльність фірми в короткостроковому періоді.

17. Діяльність фірми в довгостроковому періоді.

18. Виробнича поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції.

19. Виробнича поведінка фірми в умовах недосконалої конкуренції.

20. Рівновага виробника.

21. Порівняльна оцінка ефективності ринкових структур.

22. Недосконала конкуренція як тип ринкової структури.

23. Чиста монополія та державне антимонопольне регулювання.

24. Конкурентні ринки факторів виробництва.

25. Ринок праці та його особливості.

26. Структура і роль ринків капіталу.

27. Ринок землі та його особливості.

28. Державне регулювання в ринковій економіці.

29. Ціноутворення на ринках ресурсів.

30. Ринкова система і її мікроекономічний аналіз.

.