Гусаріна Наталія Вікторівна

Гусаріна Наталія Вікторівна

 

Посада: доцент без вченого звання кафедри економіки та організації виробництва.

Науковий ступень: кандидат економічних наук. Дисертацію захистила 23 січня 2014р. у спеціалізованій вченій раді Одеського національного політехнічного університету (К 41.052.10). Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата народження: 19 жовтня 1982 р.

Професійний досвід:

­ з 2005 року – аспірантка кафедри «Економіки та організації виробництва» Національного університету кораблебудування;

­ з 2006 року – викладач кафедри «Економіки та організації виробництва» Національного університету кораблебудування;

­ з 2014 року – доцент без вченого звання кафедри «Економіки та організації виробництва» НУК.

Основні навчальні курси: економіка праці, регіональна економіка, організація виробництва.

Освіта: вища, в 2005 р. закінчила з відзнакою Національній університет кораблебудування.

Спеціальність: економіка підприємства.

Наукові інтереси: організаційні та економічні засади використання виробничого персоналу машинобудівних підприємств.

Публікації.

Автор 16 наукових та науково-методичних публікацій, зокрема:

1. Гусаріна Н.В. Співвідношення зростання продуктивності праці та оплати праці в галузі машинобудування Миколаївської області / Н.В. Гусаріна, О.М. Черненко // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – Миколаїв: НУК, 2008. – №2 (419). – С. 141-145.

2. Гусаріна Н.В. Співвідношення темпів росту продуктивності та оплати праці в економіці України / Н.В. Гусаріна // Збірник наукових праць ДНУ – Днепропетровськ: ДНУ, 2010. – № 261(Т.5). – С. 1356-1366.

3. Гусаріна Н.В. Еволюція та сучасне уявлення про продуктивність праці як економічної категорії / Н.В. Гусаріна // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування – Миколаїв: НУК, 2010. – № 3 (419). – С. 125-127.
4. Гусаріна Н.В. Удосконалення методичного забезпечення планування продуктивності праці на машинобудівному підприємстві / Н.В. Гусаріна // Міжгалузевий науково-практичний журнал «Проблеми науки». – К.: ЦНТІ, ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, 2011. – №10 . – С. 23-28.
5. Гусаріна Н.В. Динаміка показників рівня життя населення / О.П. Гурченков, Н.В. Гусаріна // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування – Миколаїв: НУК, 2005. – №6 (405). – С. 14-19.
6. Гусаріна Н.В. Організаційні засади планування підвищення продуктивності праці та формування фонду заробітної плати персоналу машинобудівного підприємства / О.П. Гурченков, Н.В. Гусарина // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування – Миколаїв: НУК, 2014. - № 1. – с. 66-72.
7. Гусаріна Н.В. Формування системи управління персоналом та оцінка її ефективності [Електронний ресурс] / О.П. Гурченков Н.В Гусаріна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 2 (7). – С. 60-72. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html

8. Гусаріна Н.В. Забезпечення рівноваги попиту і пропозиції на ринку труда / Н.В. Гусаріна : Тези доп. на Міжвуз. наук.-практ. конф. [“Економічні проблеми розвитку регіону”], (Україна, Миколаїв, 19-21 квітня 2006р.). – Миколаїв: НУК, 2006. – С. 53-57
9. Гусаріна Н.В. Взаємозвязок зростання продуктивності праці і заробітної плати у промисловості / Н.В. Гусаріна : Мат. ІІ Междунар. науч.-практ. конф. [“Образование и наука без границ”], (Україна, Дніпропетровськ, 18-28 грудня 2006р.) – Днепропетровск: Наука и образование, 2006. – Т.2. – С.62-66.
10. Гусаріна Н.В. Підвищення продуктивності праці – головний напрямок у розвитку конкурентоспроможного потенціалу машинобудівного підприємства / Н.В. Гусаріна : Мат. наук.-прак. конф. [“Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України”], (Україна, Одеса, 21-22 жовтня 2010р.). – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – С. 47-50
11. Гусаріна Н.В. Витрати в персонал як головний матеріальний стимул високо корпоративної праці / Н.В. Гусаріна, О.П. Гурченков : Мат. всеукр. наук. економ. читань з міжнар. уч. [“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: шляхи та засоби побудови”], (Україна, Миколаїв, 19-20 травня 2011р.). – Миколаїв: НУК, 2011. – С. 10-13.
12. Гусаріна Н.В. Капіталізація людського потенціалу / Н.В. Гусаріна : Мат. між нар. наук.-практ. конф. [“Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації”], (Україна, Миколаїв, 29-30 вересня 2011р.). – Миколаїв: НУК, 2011. – С. 106-108
13. Гусаріна Н.В. Вплив людського капіталу на формування моделей економічного зростання / Н.В. Гусаріна, О.П. Гурченков : Зб. пр. всеукр. наук.- практ. конф. [“Досвід роботи підприємств при фінансовій кризі”], (Україна, Миколаїв, 28 березня 2012 р):– Миколаїв: Ділова інформація, 2012. – С. 21-22.
14. Гусаріна Н.В. Про виконання заробітною платою окремих функцій в сучасній економіці / Н.В. Гусаріна, О.П. Гурченков : Зб. мат. Всеук. наук. економ. читань з між нар. уч. [“Розвиток підприємництва: теорія та практика”], (Україна, Миколаїв, 17-18 травня 2012р.). – Миколаїв: НУК, 2012. – с. 7-9.
15. Гусаріна Н.В. Показники ефективності управління продуктивністю праці на макроекономічному рівні / Н.В. Гусаріна : Зб. мат. Всеукр. наук. економ. читань з міжнар. уч. [“Розвиток підприємництва: теорія та практика”], (Україна, Миколаїв, 17-18 травня 2012р.). – Миколаїв: НУК, 2012. – с.148 – 150
16. Економічний глосарій : [навч. посіб.] / [Н.В. Гусаріна, О.П. Гурченков, О.М. Горбатюк, Н.В. Гусаріна, О.М. Майстренко] ; під заг. ред. проф. О.П. Гурченкова. – Миколаїв: НУК, 2010. – 106с.

.