Завдання ФЕМ

Стратегічні

 

Усім колективом, під проводом Вченої ради факультету, безперервно прогнозувати, планувати, забезпечувати та гарантувати покращення якості освітніх послуг, відчуваючи персональну відповідальність перед кожним замовником, місцевою територіальною громадою, державою в цілому;

ефективно діставатися головних результатів освітніх послуг - якісних змін щодо набуття нових знань, навичок, компетенцій, методологічної культури та здатності замовника до самореалізації у суспільстві завдяки спеціально організованій співпраці з викладачами;

як центру інтеграції фундаментальної та прикладної науки й освіти, залучати студентство до дослідницької роботи для здобуття досвіду інноваційної діяльності за широким спектром актуальних напрямів і посилення творчого потенціалу особистості;

поглиблювати традиційне сполучення фундаментальної та прикладної складових професійної підготовки випускників;

налагоджувати внутрішній зворотній зв'язок із студентами та співробітниками для адаптації їх особистих рис та якостей, запуску механізмів саморозвитку;

супроводжувати кар’єри випускників, використовуючи для цього зовнішній зворотній зв’язок, визначення їхніх потреб щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки;

вдосконалювати структуру, зміст та технології реалізації Освітнього стандарту, яким керуються підрозділи факультету, а також програм, спираючись на сучасні тенденції розвитку економіки, дослідження ринку інтелектуальної парці та освітніх послуг;

гарантувати якість освітніх послуг, вдаючись до акредитації відповідних програм державою, громадськими організаціями, академічними професійними співтовариствами, впливовими міжнародними та закордонними організаціями;

збагачувати якість економічної освіти сучасними відомостями про гуманітарні, інженерні, екологічні здобутки людства, бездоганним практичним застосуванням іноземних мов та інформаційних технологій;

піднімати якість освітніх послуг до світового рівня через їх інтернаціоналізацію (академічну мобільність), використання глобальних джерел інформаційних ресурсів.

 
Поточні (2017-2018 навчальний рік)

 

№ п/п Завдання Відповідальна особа Термін
1 Провести внутрішній аудит кафедр ФЕМ на відповідність організаційного забезпечення навчального процесу нормативним стандартам якості ISO 9001:2009 в частині відповідності  викладачів якісним компетенціям. Декан ФЕМ д.е.н. проф. Парсяк В.Н. Жовтень 2017р.
2 Підвищення фахових компетенцій рівня робочої групи, відповідальної за розробку і впровадження СУЯ ФЕМ. Дибач І.Л. – керівник робочої групи (РГ); Власова Н.О. – член РГ; Парсяк К.В.- член РГ. Протягом 2017-2018
навч. року
3 Підвищення фахових компетенцій професорсько-викладацького складу факультету. Завідуючі кафедрами ФЕМ Протягом 2017-2018
навч. року
4 Вдосконалити умови навчання студентів, викладачів і співробітників Факультету економки моря у спеціалізованих аудиторіях кафедр:
кафедра менеджменту (ауд. 450);
кафедра економіки та організації виробництва (ауд. 414);
кафедра фінансів (ауд. 355-Б) та кафедра обліку та економічного аналізу (ауд. 355-А).
Зав. кафедри д.е.н., проф. Іртищева І.О.; зав. кафедри к.е.н., проф. Гурченков О.П.; зав. кафедри к.е.н., доц. Рогов Г.К.; зав. кафедри к.е.н., проф. Погорєлова О.В.; Протягом 2017-2018
навч. року
5 Вдосконалення конституціальних умов реалізації освітніх програм, на яких спеціалізується факультет: розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент». Зав. кафедри обліку та економічного аналізу професор О.В. Погорєлова;
Зав. кафедри менеджменту професор І.О. Іртищева.
Червень 2017р.
6 Усунення невідповідностей, виявлених у процесі внутрішніх аудитів декан ФЕМ Парсяк В.Н.; заст. декана Дибач І.Л., Власова Н.О., завідувачі кафедрами ФЕМ Протягом 2017-2018
навч. року
 
Ресурси, виділені на виконання поточних завдань

 

№ п/п Заходи Ресурси
1 Провести внутрішній аудит кафедр ФЕМ на відповідність організаційного забезпечення навчального процесу нормативним стандартам якості ISO 9001:2009 в частині відповідності викладачів якісним компетенціям. Інформаційні (ознайомлення персоналу з планом проведення аудиту, цілями та метою). Психологічні ресурси.
Витрати на: заправку ксероксів, бумагу, канцелярські вироби.
2 Підвищення фахових компетенцій рівня робочої групи, відповідальної за розробку і впровадження СУЯ ФЕМ. Інформаційні та комунікаційні технології, оснащення. Витрати на канцелярські вироби.
3 Підвищення фахових компетенцій професорсько-викладацького складу факультету. Інформаційні та комунікаційні технології.
Витрати: на транспортні ресурси: відрідження, проїзні білети, проживання, заправку ксероксів, бумагу, канцелярські вироби.
4 Вдосконалити умови навчання студентів, викладачів і співробітників Факультету економки моря у спеціалізованих аудиторіях кафедр:
кафедра менеджменту (ауд. 450);
кафедра економіки та організації виробництва (ауд. 414);
кафедра фінансів (ауд. 355-Б) та кафедра обліку та економічного аналізу (ауд. 355-А).
Залучення внутрішніх та зовнішних ресурсів.
Витрати на: покриття для підлоги, клей, дюбеля, витрати на лак для підлоги, на утеплювач для стін, на оснащення аудиторії мультмедійним проектором.
5 Вдосконалення конституціальних умов реалізації освітніх програм, на яких спеціалізується факультет: розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент». Залучення інформаційних та комунікаційних технологій. Залучення внутрішніх та зовнішніх ресурсів. Витрати: на транспортні ресурси: відрідження, проїзні білети, проживання, заправку ксероксів, бумагу, канцелярські вироби
6 Усунення невідповідностей, виявлених у процесі внутрішніх аудитів Залучення додаткового персоналу для виконання та керування відповідними процесами.Використання інформаційних та комунікаційних технологій, оснащення. Психологічні ресурси.

 

.