Кафедра економічної теорії

 

    Трансформаційні перетворення, які відбуваються в Україні, поставили у порядок денний нагальне завдання щодо визначення ефективних засобів, окреслення найкоротших шляхів до утвердження цивілізованих ринкових відносин, формування економіки гуманістичного спрямування, яка б поєднувала у собі переваги ринкової свободи із соціальною відповідальністю. Виходячи із такого розуміння, визначає власне місце у навчальному процесі творчий колектив фахівців з економічної теорії.

Кафедра економічної теорії за роки свого існування пройшла складний період становлення та розвитку. Історія кафедри починається в 1964 р., коли із структури кафедри основ марксизму-ленінізму було виокремлено самостійний підрозділ із завданням поширювати знання з фундаментальних економічних наук – кафедру політичної економії. ЇЇ з 1964 по 1973 рр. очолював к.е.н., доцент Бородатий В.П., який згодом став доктором економічних наук, професором, ректором Одеського інституту народного господарства. В подальшому кафедру очолювали к.е.н., доценти: Максачук Ф.П., Клименко О.С., Токаєв Н.Х., Ковальова І.Г.

У зв’язку із структурними змінами в Миколаївському кораблебудівному інституті в 1991 р. кафедра, на правах секції, була включена до складу кафедри економіки і організації виробництва. У серпні 1999 р. у зв’язку із значним збільшенням теоретичних курсів, що забезпечувалися викладачами секції, та зростанням числа студентів інженерно-економічного факультету була створена кафедра основ економічної теорії як самостійна структурна одиниця університету. Завідувач кафедри з 1999 р. – Відмінник освіти України, к.е.н., професор НУК Простяков М.Г., який очолював її по 2012 рр. З 2007 р. кафедра стала іменуватися кафедрою економічної теорії. З 2012 р. і по теперішній час кафедру очолює к.е.н., доцент Єфімова Г.В.

Професорсько-викладацьким складом кафедри забезпечується викладання наступних дисциплін: політична економія, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки, регіональна економіка, національна економіка, міжнародна економіка, міжнародні економічні відносини, державне регулювання.

Зазначені дисципліни є базовими, фундаментом для формування економічного мислення майбутніх висококваліфікованих економістів, бухгалтерів, фінансистів, менеджерів – фахівців, яких готує факультет економіки моря. Набуті в процесі їх вивчення знання відкривають кожній особистості магістральні шляхи до розуміння закономірностей суспільного життя, створюють міцний фундамент їх подальшого професійного зростання та розвитку.

Не залишаються без уваги й студенти інших спеціальностей університету, для яких підготовлена спеціальна пропозиція – курс «Основ економічної теорії», який вивчають студенти всіх спеціальностей неекономічного напрямку.

Вагомий внесок у розвиток кафедри та підвищення рівня викладання дисциплін внесли к.е.н., доценти Клименко О.С., Буряк М.Ю., Ковальова І.Г., Філонов Л.В., к.е.н., професор НУК Простяков М.Г., д.е.н., проф. Скупський Р.М., старші викладачі Кісельов Г.О., Радюк Д.В., Трошкін О.П., викладач Лапіна Ж.М. Тривалий час завідувачем кабінету політичної економії працювала Кулішова К.І.

На сьогодні, колектив кафедри – це висококваліфіковані викладачі вищої школи з досвідом науково-методичної роботи: завідувач кафедри к.е.н., доцент Єфімова Г. В., к.е.н., доценти Пройденко І.Г., Волосюк М.В., к.е.н., ст. викладачі Марущак С.М., Вдовиченко Л.Ю., викладач Остап’юк О.В.

Важлива роль в підготовці студентів до занять відводиться навчально-методичному забезпеченню кафедри. Колективом кафедри підготовлені методичні розробки для студентів з усіх дисциплін кафедри. Необхідні матеріали зібрані в методичному кабінеті кафедри, роботу якого забезпечують завідувач Зотова А.М. і провідний спеціаліст Самойлова Л.Ф.

Прагнення дістатися таємниць економічних процесів, пояснюється не лише потягом до самопізнання та проникнення у глибочину світобудови. Ще одна рушійна сила – практичні потреби регулювання подій, які відбуваються у реальному секторі економіки. Тому, цілком природними виглядають наукові дослідження, які виконують на його підприємствах викладачі кафедри, результати яких обговорюються на наукових і методичних семінарах кафедри, оприлюднюються на Міжнародних та Всеукраїнських науково- практичних конференціях, публікуються в наукових статтях.

Зважаючи на зростання ролі Морегосподарського комплексу у формуванні загальносвітового валового продукту, нарощення промислів водних біологічних ресурсів в конвенційних районах Світового океану, повномасштабне освоєння мінеральних і енергетичних ресурсів континентального шельфу, активізацію робіт щодо забезпечення доступу до ресурсів глибоководного дна, широкого залучення до промислового обігу альтернативних енергоджерел з використанням геотермальної, циркуляційної океанічної, хвильової, планетарної гравітаційної (припливи і відливи) енергії, наразі актуальними є питання, пов’язані з концептуальним обґрунтуванням та практикою розвитку морегосподарського комплексу України. В зв’язку з зазначеним, на кафедрі здійснюється робота над науковою темою «Вплив інноваційних процесів на ефективність морегосподарювання» (зареєстрований № 2011), що має на меті визначення напрямків підвищення ефективності морегосподарювання в Україні та впровадження в морегосподарський комплекс елементів постіндустріальної економіки, заснованої на знаннях, її формалізованого втілення.

З 2016 року кафедра у відповідь на потреби ринку підготувала освітню програму з підготовки спеціалістів з міжнародної економіки.

Міжнародна економіка – підготовка фахівців зі знаннями міжнародної економіки, фінансів, права та іноземних мов.

Найперспективніша спеціальність в умовах глобалізації для роботи на підприємствах, що здійснюють експортно-імпортні операції, у міжнародних компаніях, банках, економічних відділах бюджетних установ.

Широкий спектр професійних посад, які можуть обіймати наші випускники: економіст, менеджер зі збуту, з постачання, з логістики, із зовнішньоекономічної діяльності, з договірних та претензійних робіт, зі страхування, у сфері фінансів, з транспортно-експедиторської діяльності, з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з туризму, консультант з міжнародного економічного права, із зовнішньоекономічної діяльності, митний брокер.

 

 

.