Кафедра менеджменту

   Із здобуттям Україною незалежності і проголошенням концепції переходу до ринкових відносин стала очевидною нагальна необхідність створення надійної системи підготовки фахівців з менеджменту, здатних забезпечити ефективну трансформацію національної економіки, її інтеграцію із світовим господарством. Відповідально поставився до цього важливого соціального замовлення колектив нашого університету, де в червні 1991 р. організовано кафедру менеджменту, відповідність якої державним освітнім стандартам підтверджено ліцензією МОН України.

   До складу кафедри увійшли досвідчені викладачі факультету, перед якими постало завдання: ретельно дослідити і творчо застосувати закордонний досвід підготовки висококваліфікованих кадрів з управління виробництвом, які б забезпечили успіхи економічних перетворень. В 2005 р. спеціальність «Менеджмент організацій» отримала IV рівень акредитації, а, від так, й право на здійснення освітніх програм з підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

   Набула динамічного розвитку система післядипломної менеджмент-освіти: перепідготовка зі спеціальності «Менеджмент організацій» та підвищення кваліфікації керівників вищої та середньої ланки управління бізнесом. Аналіз тих підприємств, які дісталися вершин успіху у реальному секторі економіки, переконливо засвідчує: визначальний чинник їх майже фантастичних досягнень ефективна система далекоглядного менеджменту на всіх без винятку рівнях організації.

   На цьому підґрунті визначено місію кафедри – підготовка управлінців професіонального ґатунку, здатних імплементувати свій креативний поте-нціал в високоінтелектуальних сферах підприємництва, приймати ефективні рішення, пов’язані із розробкою інвестиційних та інноваційних проектів для забезпечення економічної стійкості і конкурентоспроможність підприємств. Її здійснення – щоденна справа 2 докторів наук, професорів, 11 кандидатів наук, доцентів, які працюють під керівництвом канд. техн. наук, професора М.В. Фатєєва. Вони є авторами 7 монографій, 15 навчальних посібників, включаючи ті, що мають рекомендацію Міністерства освіти та науки України. Кількість публікацій - біля 300.

   З огляду на поточні та довгострокові потреби ринку праці кафедра концентрує зусилля на підготовці фахівців за такими професійними спрямуваннями: менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент інноваційної діяльності. Користується попитом серед студентів бібліотека електронних посібників. В їх розпорядженні навчальні лабораторії: інформаційних систем в управлінні, нормування праці.

   Особлива увага приділяється замовленням підприємств та організацій морського транспортного комплексу (суднобудування, судноремонту, судноплавних компанії, морських портів, страхових компаній, фінансово-кредитних установ). Співробітництво з ними це спільні дослідження актуальних проблемам вдосконалення організаційних систем, ефективні практики, реальні дипломні та магістерські роботи. І як результат - незмінно високий попит на висококваліфікованих спеціалістів - випускників нашої кафедри.

   Плани на майбутнє колектив кафедри пов’язує з ефективним поєднан-ням накопиченого творчого досвіду та новаторською енергією талановитої молоді.

.