Концепція СУЯ

Концепція
системи управління якістю освітніх послуг на
Факультеті економіки моря
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 

Загальні положення

  1. У Комюніке конференції Європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, яка відбулась у Льовені і Лувен-ла-Ньов 28-29. 05.2009 р. наголошено на необхідності впродовж наступного десятиріччя, постійно концентрувати увагу на якості вищої освіти. Це запорука того, що випускники навчальних закладів будуть достатньо підготовленими до професійної діяльності у суспільстві, яке швидко змінюється та розвивається. Одним із можливих шляхів досягнення цієї високої мети є розробка і запровадження систем управління якістю освітніх послуг (СУЯОП).
  2. Метою цієї концепції є визначення основних напрямків підвищення якості освітніх послуг до рівня міжнародних вимог, а саме:
- формулювання політики Факультету економіки моря (ФЕМ) і визначення процедур забезпечення якості;
- затвердження, моніторинг та періодичний перегляд змісту навчальних програм;
- вдосконалення системи оцінювання студентів;
- забезпечення якості викладацького складу;
- модернізація навчальних ресурсів та засобів підтримки студентів;
- запровадження інформаційних систем;
- оприлюднення інформації.
  3. Принципи, на яких ґрунтується впровадження СУЯОП:
- орієнтація на задоволення отримувачів освітніх послуг;
- провідна роль топ-менеджменту при одночасному залученні усіх працівників ФЕМ до створення та функціонування СУЯОП;
- стратегічне планування якості;
- застосування процесного підходу та методологічної формули «плануй – виконуй – перевіряй –  дій»;
- постійне удосконалення СУЯОП за наслідками безперервного моніторингу якості освітніх послуг;
- документування.
  4. Сферою застосування концепції є діяльність ФЕМ (навчальний процес, його матеріально-технічне, інформаційне, кадрове, фінансове, наукове, організаційне забезпечення) та її продукти:
- наукові кадри вищої кваліфікації (доктори та кандидати наук) і випускники (магістри, спеціалісти, бакалаври);
- результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
- соціальний та діловий імідж ФЕМ.
  5. Втілення концепції пов’язане із необхідністю вирішення наступних завдань:
- ідентифікувати усіх користувачів освітніх послуг та їхні потреби;
- організувати навчальний процес, відповідно до сучасних світових тенденцій та з огляду на вітчизняні надбання у цій сфері;
- забезпечити доступ до джерел необхідних ресурсів;
- створити систему моніторингу освітньої діяльності на всіх етапах навчання та організаційних рівнях (факультету, кафедри, лабораторії, кабінету) для безперервної модернізації СУЯОП;

 

1. Політика ФЕМ і процедури забезпечення якості
1.1. Політика ФЕМ спрямована на створення умов для самовизначення і самореалізації студентів та викладачів. Задля досягнення цієї мети ФЕМ дотримується стратегії постійного підвищення якості. Він відкрито заявляє про свої наміри створити таку атмосферу і практику, які визнають важливість якості та її забезпечення, передбачають участь студентів та інших зацікавлених сторін у процесі забезпечення якості. Політика, стратегія і процедури забезпечення якості мають офіційний статус та підлягають оприлюдненню.
1.2. Програмна заява Вченої ради ФЕМ включає:
-визнання її відповідальності, адміністрації та кафедр ФЕМ за якість освітніх послуг;
-забезпечення інтеграції освіти та науки в межах ФЕМ;
-організаційну модель СУЯОП;
-залучення студентів та їхніх представницьких органів до забезпечення якості освітніх послуг;
-способи дотримання політики, моніторингу процесу надання освітніх послуг, управління ним та їх постійне удосконалення.

2. Забезпечення якості навчальних програм
Якість навчальних програм забезпечується через:
-розробку й оприлюднення чітко визначених результатів навчання;
-гармонійну побудову освітньо-професійної програми з огляду на вимоги державних освітніх стандартів та вимог господарської практики;
-процедури затвердження та регулярного перегляду програм (за участі зовнішніх експертів);
-наявність відповідних навчальних ресурсів;
-моніторинг успішності та досягнень студентів;
-регулярне спілкування з працедавцями, представниками ринку праці, зацікавленими державними установами;
-вивчення думок студентів з приводу якості освітніх послуг ФЕМ;
-організацію наукової та самостійної роботи студентів.

3. Оцінювання студентів
Студенти завчасно отримують інформацію про стратегію, методи та критерії оцінювання їхньої успішності. Процедури оцінювання студентів:
-допомагають визначити рівень досягнення запланованих навчальних результатів та інших цілей навчальної програми;
-відповідають своєму призначенню (для поточного або підсумкового контролю);
-мають однозначно зрозумілі й оприлюднені критерії виставлення оцінок;
-виконуються особами, які розуміють його значення у набутті студентами професійних компетенцій;
-забезпечують об’єктивність оцінювання;
-гарантують належну безпеку оцінювання і його відповідність задекларованим університетом процедурам;
-підлягають перевіркам дотримання порядку виконання.

4. Забезпечення якості викладачів
Професори, доценти та викладачі – головний ресурс ФЕМ, який:
-визначає процедури і критерії, які засвідчують відповідну кваліфікацію, високий фаховий рівень, активну участь у науково-дослідній роботі професорсько-викладацького складу;
-використовує такі процедури відбору та призначення на посаду, які дозволяють забезпечити необхідний рівень компетентності викладачів;
-створює умови і можливості для вдосконалення фахової майстерності викладачів;
-має механізми усунення з посад тих викладачів, які демонструють свою професійну нездатність;
-заохочує самооцінювання викладачів.

5. Навчальні ресурси та підтримка студентів
ФЕМ гарантує, що наявні ресурси, які забезпечують навчальний процес (навчальна та лабораторна бази, інформаційні ресурси, індивідуальна допомога викладачів) відповідають змісту навчальних програм, є достатніми, доступними для студентів, розроблені з огляду на їхні потреби і постійно вдосконалюються.

6. Інформаційні системи
6.1. ФЕМ збирає, накопичує, аналізує і використовує інформацію, необхідну для ефективного управління освітніми послугами.
6.2. Інформаційна система забезпечує моніторинг якості, відповідає потребам ФЕМ та відображає:
-досягнення студентів та показники їхньої успішності;
-можливості та результати працевлаштування випускників;
-задоволення студентів навчальними програмами, які вони виконують;
-участь студентів у науково-дослідній роботі;
-ефективність роботи викладачів;
-склад студентів;
-наявні навчальні ресурси та їхню вартість;
-ключові показники діяльності ФЕМ.
6.3. ФЕМ порівнює себе із подібними центрами економічної освіти, розташованими у регіоні та поза ним.

7. Оприлюднення інформації
ФЕМ регулярно оприлюднює відомості про склад студентів, навчальні програми і кваліфікації, які він пропонує; відгуки роботодавців, колишніх студентів; працевлаштування випускників.

8. Механізм впровадження концепції
8.1. Проголошення імплементації СУЯОП стратегічним рішенням колективу ФЕМ;
8.2. Впровадження СУЯОП спираючись на міжнародні стандарти ISO 9001:2008 (ДСТУ 9001-2009), які передбачають застосування процесного підходу до розробки, реалізації та поліпшення її результативності для забезпечення відповідності очікуванням замовника;
8.3. Розробка базової структури системи управління якістю, у тому числі організаційної структури і структури документації СУЯОП;
8.4. Ідентифікація зацікавлених сторін -  споживачів (держава, суспільство, студенти, їх батьки, роботодавці) та їхніх вимог до випускників ФЕМ;
8.5. Дослідження процесів життєвого циклу (навчання, наукових досліджень), виявлення їхніх закономірностей та взаємозв’язків, що визначають якість освітніх послуг, встановлення показників, що характеризують якість кожного процесу та його результатів, методів їх дослідження;
8.6. Розробка загального алгоритму проектування і впровадження СУЯОП;
8.7. Документування СУЯОП;
8.8. Створення системи безперервного удосконалення освітньої діяльності;
8.9. Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань управління якістю освітніх послуг;
8.10. Розробка моделі і методики самооцінки діяльності ФЕМ з позицій менеджменту якості і проведення їх апробації;
8.11. Сертифікація СУЯОП за ISO 9001-2008 (ДСТУ ISO 9001-2009).

9. Очікувані результати
Запровадження СУЯОП на ФЕМ пов’язане із очікуванням наступних результатів:
- гарантоване і постійне підвищення якості освіти;
- оптимальна організація всіх основних процесів;
- створення ефективного, такого, що відповідає вимогам міжнародних стандартів , є привабливим для споживача освітнього середовища;
- висока конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
- усвідомлення кожним працівником ФЕМ своєї ролі в системі управління якістю;
- підвищення престижу ФЕМ в очах співробітників, студентів, громадськості.

 

.