Марущак Світлана Миколаївна

Марущак Світлана Миколаївна

 

Посада: старший викладач

Науковий ступень: кандидат економічних наук. Дисертацію захистила 25.12.2014 р. у спеціалізованій вченій раді ПВНЗ «Європейський університет» (Д 26.063.01.). Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата народження: 13 грудня 1973 р.

Професійний досвід:

2000 – 2003 рр. – викладач кафедри економіки та організації виробництва Українського державного морського технічного університету;

2004 – 2006 рр. – аспірант кафедри «Інформаційних управляючих систем та технологій» УДМТУ (НУК) за спеціальністю 05.13.22 – «Управління проектами та програмами»;

2007 –2013 рр. викладач кафедри економіки та організації виробництва Національного університету кораблебудування;

з 2013 р. – старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету кораблебудування.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах – 16 років.

Основні навчальні курси: «Статистика», «Мікроекономіка», «Основи економічної теорії».

Освіта: вища, в 2002 р. закінчила Український державний морський технічний університет.

Спеціальність: менеджер-економіст.

Підвищення кваліфікації:

01.10.2001-30.06.2002 р. – навчання в «Школі молодого викладача» в Українському державному морському технічному університеті;

01.11.2007- 01.12.2007 р. – стажування на ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»;

20.11.2011- 20.12.2011 р. – стажування на ТДВ «Первомайськдизельмаш»;

15.12.2015 - 24.12.2015 р. – підвищення кваліфікації в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», курс «Сучасні інтерактивні методи навчання» (свідоцтво 12СПВ 155037).

Наукові інтереси: економічні ризики в менеджменті, діагностика та планування безпечного розвитку підприємства, морська економіка.

Відзнаки та винагороди:

Почесна грамота Миколаївської обласної ради (2014 р.).

Почесна грамота департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації (2015 р.)

 

Публікації:

Автор 30 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:

1. Єфімова Г. В. Систематизація та ідентифікація загроз діяльності підприємства як передумова управління його економічною безпекою / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць. – Одеса – 2013. – Випуск 17 – с. 51-56.

2. Марущак С. М. Обґрунтування нормативних значень фінансових коефіцієнтів при діагностиці рівня безпечного розвитку машинобудівних підприємств / Н. В. Каткова, С. М. Марущак // Культура народов Причерноморья.  2013.  № 259.  с. 43-47.

3. Марущак С. М. Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки [Електронний ресурс] / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 3 (8). – с. 43-49. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html.

4. Марущак С. М. Визначення категорій «економічна безпека підприємства» і «безпечний розвиток підприємства» / Г. В. Єфімова, С. М. Марущак // Бізнес Інформ. – 2013. – №11. – с. 8-13.

5. Марущак С. М. Формирование системы показателей оценки уровня экономической безопасности предприятия по функциональным составляющим / С.М. Марущак // Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: Монографія. – Донецьк: Цифрова типографія, 2013. – с. 163-165.

6. Марущак С. М. Безпечний розвиток підприємства в контексті запобігання загрозам його функціонування / С. М. Марущак // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2014. – № 1 (451). – 136 с.

7. Марущак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками: Навчальний посібник / С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 296 с.

8. Марущак С.М. Вплив інноваційної активності підприємств на основні показники соціально-економічного розвитку України / С.М. Марущак, Н.В. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2015. – №3. – Т.2. – С.178-182.

 

.