Перелік питань до Державних іспитів

Питання до державного іспиту з комплексу професійно-орієнтованих дисциплін

 

Економіка підприємства:

1. Поняття суспільного поділу праці. Класифікація галузей народного господарства.

2. Поняття і класифікація галузей промисловості.

3. Показники галузевої структури. Фактори, що впливають на формування галузевої структури.

4. Підприємство як основна ланка промислового виробництва.

5. Показники виробничої програми.

6. Виробнича потужність і методи її визначення.

7. Сутність, склад та структура основних фондів.

8. Облік, оцінка та індексація основних фондів.

9. Зношення основних фондів.

10. Амортизація основних фондів.

11. Ремонт, модернізація та реконструкція основних фондів.

12. Показники ефективності та шляхи удосконалення використання основних фондів.

13. Нематеріальні активи і методика оцінки їх вартості.

14. Оборотні фонди, їх склад та структура. Оборотні кошти.

15. Джерела формування оборотних коштів.

16. Методи розрахунку потреби у оборотних коштах.

17. Кругообіг і оборотність оборотних коштів. Показники оборотності.

18. Поняття праці. Робочий час. Баланс робочого часу.

19. Характеристики праці.

20. Продуктивність праці.

21. Розрахунок потреби підприємства в кадрах.

22. Показники руху робочої сили на підприємстві.

23. Розрахунок середньооблікової чисельності працюючих.

24. Заробітна плата, її сутність. Реальна і номінальна заробітна плата.

25. Індексація доходів населення.

26. Визначення потреби підприємства в коштах на оплату праці. Формування фонду оплати праці.

27. Необхідність та порядок розрахунку середньої заробітної плати.

28. Класифікація витрат виробництва.

29. Показники собівартості продукції.

30. Калькулювання собівартості.

31. Фактори зниження собівартості продукції.

32. Рентабельність продукції та виробництва.

33. Прибуток підприємства. Види прибутку.

34. Формування та розподіл прибутку підприємства.

35. Поняття та види цін. Ціни "Інкотермс".

36. Методи розрахунку цін.

37. Поняття та показники технічного рівня виробництва.

38. Фактори науково-технічного прогресу.

39. Принципи та методи планування.

40. Методи прогнозування.

 

Організація виробництва:

1. Виробничі системи: поняття і закономірності.

2. Склад виробничої системи.

3. Підприємство як відкрита виробнича система.

4. Поняття виробничого процесу.

5. Основні принципи організації виробничих процесів.

6. Типи виробництва та їх техніко-економічних характеристики.

7. Поняття й склад виробничого циклу, його тривалість.

8. Розрахунок та аналіз тривалості виробничого циклу простого процесу (послідовний, паралельний, паралельно-послідовний)

9. Складний виробничий процес.

10. Поняття та розрахунок партії деталей.

11. Виробнича структура підприємства.

12. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу.

13. Форми спеціалізації основних цехів підприємства.

14. Методи організації непотокового виробництва.

15. Особливості організації предметно-замкнутих ділянок.

16. Поточне виробництво та його характеристика.

17. Визначення параметрів потокової лінії.

18. Вибір та обґрунтування форми потокового виробництва.

19. Особливості організації перервно-потокових ліній.

20. Особливості організації змінно-потокових ліній.

21. Показники потокового виробництва.

22. Ремонтне господарство (цілі та задачі, сутність та зміст системи планово-попереджувального ремонту, ремонтні нормативи).

23. Інструментальне господарство (значення, задачі та структура, класифікація й індексація інструменту, планування потреби підприємства в різних видах інструменту).

24. Транспортне господарство (склад та задачі, визначення вантажообігу підприємства, маршрутів транспорту та потрібної кількості транспортних засобів).

25. Енергетичне господарство підприємства.

26. Поняття, значення та фактори забезпечення якості продукції.

27. Система показників якості продукції та методи їх оцінки.

28. Системи управління якістю продукції. „Коло якості”.

29. Задачі та функції технічного контролю.

30. Основні задачі, стадії та етапи проектно-конструкторської підготовки.

 

Стратегія підприємства:

1. Поняття, особливості стратегії підприємства та необхідність її розробки для сучасного підприємства.

2. Процес розробки стратегії за рівнями ієрархії.

3. Поняття місії підприємства.

4. Цілі фірми, їх види, ієрархія, вимоги до цілей.

5. Стратегічний аспект діяльності (функціонування) підприємства та особливості його відображення.

6. PEST-аналіз макрооточення підприємства.

7. Безпосереднє оточення підприємства. Конкуренція в галузі за М. Портером.

8. Стратегічний аналіз споживачів та постачальників.

9. Стратегічний аналіз конкурентів.

10. Стратегічний аналіз загрози появи нових конкурентів в галузі. Бар’єри входу в галузь.

11. Поняття внутрішнього середовища підприємства та його аналіз за допомогою SNW-підходу.

12. SWOT-аналіз підприємства.

13. Аналіз секторів бізнесу. Модель BCG.

14. Матриця McKinsey/GE.

15. Сутність стратегічної альтернативи та особливості її вибору.

16. Поняття базової конкурентної стратегії та характеристика її видів.

17. Стратегії інтегрованого росту.

18. Стратегії концентрованого росту.

19. Стратегії диверсифікованого росту.

20. Стратегії скорочення діяльності.

21. Особливості стратегій малих фірм.

22. Характерні стратегії великих фірм.

23. Особливості стратегій середніх фірм.

24. Стратегії підприємств в залежності від стадії життєвого циклу галузі.

25. Поняття функціональної стратегії підприємства та основні її види.

26. Основні задачі процесу реалізації стратегії: вибір організаційної структури та культури підприємства.

27. Опір при реалізації стратегії підприємства.

28. Фактори, які сприяють успішній реалізації стратегії.

29. Управлінські задачі в процесі реалізації стратегії.

30. Розподіл ресурсів при реалізації стратегії.

 

Економічне обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків:

1. Поняття господарських рішень та їх ознаки.

2. Сутність господарських рішень та їх види.

3. Поняття якості господарського рішення та основні умови її забезпечення.

4. Види ефективності господарських рішень

5. Умови та перешкоди прийняття ефективного рішення

6. Етапи та процедури процесу прийняття рішень.

7. Класична, поведінкова та ірраціональна моделі прийняття рішень.

8. Поняття вартості капіталу підприємства. Середньозважена вартість.

9. Способи урахування різночасових витрат і результатів при оцінці господарських рішень.

10. Розрахункові схеми формування грошового потоку від реалізації рішення.

11. Показники економічної ефективності господарських рішень.

12. Сутність та види методу «дерево цілей».

13. Експертні методи та умови їх застосування

14. Поняття та методичні основи обґрунтування господарських рішень

15. Підходи до обґрунтування та вибору господарських рішень

16. Особливості функціонування підприємств за умов невизначеності.

17. Характеристика критеріїв обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності.

18. Матриця прибутків і матриця витрат, особливості їх побудови.

19. Поняття та класифікація підприємницьких ризиків.

20. Характеристика підприємницьких ризиків за сферою їх походження та ступенем впливу на результати діяльності підприємств.

21. Проектний ризик та прийняття господарських рішень.

22. Теорія оптимального портфеля.

23. Межі застосування кількісних та якісних методів аналізу певного підприємницького ризику.

24. Якісний аналіз підприємницьких ризиків.

25. Кількісний аналіз ризиків господарювання.

26. Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику.

27. Характеристика методів кількісного оцінювання ризиків.

28. Особливості управління ризиками господарської діяльності.

29. Структурна схема ризик-менеджменту.

30. Методи зниження ступеня ризику.

 

Планування і контроль на підприємстві:

1. Ціль і основні принципи планування виробництва.

2. Основні види виробничого планування по класифікації за об’єктами та видами діяльності.

3. Основні методи планування.

4. Основні етапи розробки планів.

5. Поточне планування, як основа для організації виробничого процесу.

6. Структура річного плану підприємства.

7. Планування виробництва і реалізації продукції.

8. Планування заходів, щодо зростання економічної ефективності виробництва.

9. Система показників, що застосовуються при плануванні.

10. Планування потреби з матеріальних ресурсів.

11. Основні задачі і зміст плану по праці і заробітній платі.

12. Планування чисельності промислово-виробничого персоналу по категоріях.

13. Планування фонду заробітної плати.

14. Завдання та зміст фінансового плану підприємства.

15. Послідовність планування собівартості продукції.

16. Планування зниження собівартості факторним методом.

17. Зміст і задачі оперативного планування.

18. Основні функції і рівні оперативно-виробничого планування.

19. Залежність оперативно-виробничого планування від типу виробництва.

20. Особливості оперативно-виробничого планування у одиничному виробництві.

21. Використання стандарт-плану у крупносерійному виробництві.

22. Особливості оперативно-виробничого планування у масовому виробництві.

23. Виробниче диспетчерування – складова частина оперативно-виробничого планування.

24. Методи планування потреби підприємства у інструментах та оснастці.

25. Сутність та завдання системи планово-попереджувальних ремонтів.

26. Визначення потреби у ресурсах при плануванні ремонтів обладнання.

27. Планування забезпечення підприємства енергетичними ресурсами.

28. Планування діяльності транспортного господарства.

29. Структура і зміст бізнес-плану.

30. Планування ризиків та їх запобігання у бізнес-плані

31. Основні завдання контролю на підприємстві.

32. Види контролю на підприємстві.

33. Організація контролю на підприємстві.

34. Контроль оновлення та якості продукції.

35. Оперативний контроль.

 

.