Перелік питань до Державних іспитів


„Податкова система”

1.Визначення податків, їх функції.

2.Елементи оподаткування: суб'єкт, об'єкт, база оподаткування, ставки оподаткування.

3.Класифікація податків.

4.Податкова система України, її склад та структура.

5.Платники податків, їх права і обов'язки.

6.Податок на прибуток підприємств, суб'єкт, об’єкт, ставки.

7.Механізм розрахунку податку на прибуток.

8.Валовий дохід, Доходи, що відносяться до складу валових доходів.

9.Валові витрати. Витрати, що відносяться до складу валових витрат повністю, обмежено, та не відносяться.

10.Дата збільшення валових доходів та валових витрат, правило « першої події».

11.Нарахування амортизації в податковому обліку, норми амортизації.

12.Особливості оподаткування неприбуткових організацій.

13.Оподаткування страхової діяльності.

14.Податок з доходів фізичних осіб, суб'єкт, об'єкт, ставки.

15.Види і порядок розрахунку податкових соціальних пільг з ПДФО.

16.Сутність податкового кредиту, видатки, що включаються до податкового кредиту фізичної особи.

17.Оподаткування різних видів доходів фізичної особи.

18.Непрямі податки. Податок на додану вартість, суб'єкт, объект, ставки.

19.Порядок обчислення ПДВ: податкові зобов'язання та податковий кредит.

20.Пільги з податку на додану вартість.

21.Акцизний збір як непрямий податок, суб'єкт, об'єкт, ставки.

22.Мито і його види. Методи визначення митної вартості. Порядок обчислення мита.

23.По датки на власність. Податок з власників транспортних засобів.

24.Плата за землю, суб'єкт, об'єкт, ставки, методика розрахунку.

25.Збір за забруднення навколишнього середовища, методика розрахунку.

26.Спрощена система оподаткування для суб'єктів малого бізнесу.

27.Місцеві податки і збори, суб’єкт, об’єкт, ставки, методика розрахунку.

28.Торговий патент, субъект, объект, ставки.

29.Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

30.Ухилення від податків, перекладання податків

„Бюджетна система”

Визначення бюджету та його функцій

Призначення бюджету, його ознаки та функції

Сутність та структура бюджетної системи України

Сутність та склад доходів в бюджетній системі, їх класифікація

Склад доходів загального і спеціального фондів Державного бюджету в поточному році

Сутність міжбюджетних відносин та порядок їх врегулювання в Україні

Сутність та склад видатків в бюджетній системі , їх класифікація

Сутність бюджетно-кошторисного фінансування

Порядок розгляду проекту Закону «Про Державний бюджет» Верховною Радою України

Порядок розробки та склад статей кошторису бюджетної установи

Принципи побудови бюджетної системи України

Сутність і зміст бюджетної політики на сучасному етапі розвитку України

Бюджетний дефіцит: визначення, причини утворення і джерела фінансування

Сутність, стадії і учасники бюджетного процесу

Видатки бюджету на економічну діяльність

Видатки бюджету на національну оборону

Видатки бюджету на утримання органів управління

Сутність системи оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів установ окремих галузей бюджетної сфери

Видатки бюджету на загальну середню освіту

Видатки бюджету на вищу освіту

Видатки бюджету на охорону здоров»я

Державний борг, його структура і джерела погашення

Надати визначення основних термінів бюджетної системи України

Соціальні гарантії і механізм їх реалізації

Видатки бюджету на соціальний захист населення

Бюджет як основний фінансовий план держави

Конституція України про бюджетну систему

Основні підходи до розмежування видатків між окремими рівнями бюджетів

Перелік і порядок надання пільг в оплаті житлово-комунальних послуг і енергоносіїв

Державна фінансова підтримка сільгосптоваровиробників: міжнародний досвід, сучасний стан в Україні та напрями удосконалення

„Фінансовий аналіз”

Особливості зовнішнього фінансового аналізу.

Особливості внутрігосподарського фінансового аналізу.

Цілі і завдання фінансового аналізу.

Методи фінансового аналізу.

Зміст статей балансу. Показники, які можна розрахувати за допомогою балансу.

Звіт про фінансові результати. Яку інформацію можна отримати при аналізі звіту?

Звіт про рух грошових коштів. Яку інформацію можна отримати при аналізі звіту?

Звіт про власний капітал. Яка інформація відображається у звіті про власний капітал?

Примітки до річної фінансової звітності. Яку інформацію можна отримати з приміток до річної фінансової звітності?

Яку інформацію можна отримати з Додатку до приміток до річної фінансової звітності „Інформація за сегментами”?

Методика загального аналізу статей бухгалтерського балансу. Раціональні і нераціональні зміни структури балансу.

Аналіз структури і динаміки необоротних активів.

Показники ефективності використання необоротних активів.

Напрями аналізу дебіторської заборгованості. Які показники характеризують дебіторську заборгованість?

Напрями аналізу запасів. Які показники характеризують використання запасів?

Аналіз структури і динаміки капіталу. Які результати аналізу можна отримати?

Аналіз складу і структури позикових коштів.

Аналіз джерел формування елементів власного капіталу. Аналіз напрямів використання власного капіталу.

Показники, які характеризують рух власного капіталу та показники, які характеризують кредиторську заборгованість.

Аналіз ліквідності балансу.

Показники ліквідністі активів підприємства.

Показники фінансової стійкості підприємства.

Аналіз розміщення джерел майна підприємства в активі і типи фінансової стійкості.

Аналіз структури і динаміки доходів, витрат і фінансових результатів. Факторний аналіз прибутку.

Показники, які характеризують ефективність діяльності підприємства.

Показники, які характеризують ділову активність підприємства.

Аналіз грошових потоків. Показники використання грошових коштів.

Порядок проведення рейтингової оцінки діяльності підприємства.

Ознаки поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності?

Ознаки формування незадовільної структури балансу. Коефіцієнт Бівера.

„Фінансова діяльність суб'єктів господарювання”

1.Визначить зміст та основні завдання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

2.Визначить критерії прийняття рішень у сфері фінансування.

3.Обґрунтуйте особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм.

4.Обґрунтуйте особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

5.Охарактеризуйте особливості фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації.

6.Визначить складові та функції власного капіталу підприємства.

7.Охарактеризуйте сутність балансового і ринкового курсів акцій.

8.Визначить види резервного капіталу та джерела його формування.

9.Охарактеризуйте методи та джерела збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

10.Охарактеризуйте сутність переважного права власників на придбання акцій (часток).

11.Охарактеризуйте методологію визначення курсу емісії корпоративних прав.

12.Охарактеризуйте способи зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.

13.Охарактеризуйте сутність санації балансу.

14.Визначить форми самофінансування підприємства.

15.Охарактеризуйте сутність збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків.

16.Охарактеризуйте методи розрахунку cash-flow.

17.Охарактеризуйте сутність теорій в галузі дивідендної політики.

18.Охарактеризуйте форми виплати дивідендів та сутність прийомів і методів дивідендної політики.

19.Обґрунтуйте основні переваги та недоліки фінансування на основі емісії облігацій.

20.Охарактеризуйте сутність облігацій з нульовим купоном, конвертованих облігацій та варантів.

21.Визначить форми та загальні передумови реорганізації підприємств.

22.Охарактеризуйте сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства.

23.Охарактеризуйте методологічні засади відображення вартості фінансових інвестицій у звітності.

24.Визначить зміст практичної роботи з оцінки вартості підприємства

25.Обґрунтуйте необхідність та визначить основні завдання і функції фінансового контролінгу.

26.Визначить сферу використання бенчмаркінга та його види.

27.Охарактеризуйте сутність аналізу сильних і слабких місць на підприємстві.

28.Охарактеризуйте принципи і способи бюджетування.

29.Охарактеризуйте золоте правило фінансування.

30.Охарактеризуйте золоте правило балансу.

 
.