Погорєлова Олена Володимірівна

Погорєлова Олена Володимирівна

 

Посада: завідуючий кафедрою облік і економічний аналіз.

Науковий ступень: кандидат економічних наук.

Вчене звання: професор.

Дата народження: 6 липня 1968 р.

Професійний досвід:

1986-1991 p. – студентка Миколаївського кораблебудівного інституту;

1991-1994 р. – інженер-економіст "ЮТЗ Заря";

1994 - 1999 р. – старший викладач Миколаївського державного аграрного університету;

1998 – захист дисертації кандидата економічних наук.

1999р. – 2000р. – старший викладач кафедри основ економічної теорії, Український державний морський технічний університет;

2000р.- 2006р. – доцент кафедри основ економічної теорії, Український державний морський технічний університет;

2006 – по теперішній час – завідувач кафедри обліку і економічного аналізу Національного університету кораблебудування іменні адмірала Макарова;

2013 – присвоєння вченого звання професора.

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації - 20 років.

Основні навчальні курси: «Фінансовий менеджмент», «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Історія бухгалтерського», «Організація і методика економічного аналізу».

Освіта: вища, в 1991 р. закінчила з відзнакою Миколаївський кораблебудівний інститут.

Спеціальність: Організація і нормування праці.

Підвищення кваліфікації (підтверджено свідоцтвами):

2001 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в Київському національному економічному університеті.

2005 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів в Київському національному економічному університеті.

2009 р. – Державна акціонерна холдінгова компанія "ЧСЗ".

 

Публікації.

1. Материальная мотивация и инновационная деятельность предприятия - Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів. – Первомайськ: ППІ НУК, 2007 р. 3с.

2. Анализ мотивации труда как составляющая экономического анализа хозяйственной деятельности - Тези доповідей на вузівської науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2007. – 30-32 с.

3. Удосконалення системи показників оцінки результативності праці. Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу» - Миколаїв: НУК, 2008. – 0,09 др. арк.

4. Правові засади організації матеріального стимулювання праці персоналу / Журнал "Економіст". - №7. – 2010. - 0,6 др. арк.

5. Перспективы развития функционально-стоимостного анализа в современных условиях хозяйствования // Економічні проблеми розвитку промисловості регіону: Зб. матеріалів IV наук.-практ. конф. – Первомайськ: ППІ НУК, 2010. – 0,1 др. арк.

6. Функционально-стоимостной анализ как инструмент инновационного развития предприятия // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: Зб. матеріалів першої міжнародної наук.-практ. конф. – Миколаїв: НУК, 2010. – 0,1 др. арк.

7. Функционально-стоимостной анализ в системе учетной политики предприятия // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці: Зб. матеріалів першої міжнародної наук.-практ. конф. – Ужгород: УжНУ, 2010. – 0,1 др. арк.

8. Использование функционального стоимостного анализа в управлении эффективностью деятельности персонала - Облік ,контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки Черкаси: ЧДТУ, 2011р., С. 207 – 217.

9. Управління персоналом промислових підприємств: мотиваційні впливи - Миколаїв: видавництво Торубари О.С, 2011р. 254с.

10. Функционально-стоимостной анализ в управлений наукоемкими предприятиями - Монография. - Днепропетровск: «ІМА-Ргеss», 2011р. 218с.

11. Методичні вказівки до виконання випускних робіт студентами інженерно-економічного факультету спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит»- Миколаїв НУК, 2011р.

12. Бухгалтерский анализ как направление экономического анализа - Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 30: У трьох частинах. - Черкаси: ЧДТУ, 2012р. - Частина ІІ. - С.162 – 165.

13. Функціональний підхід к проектуванню інноваційної продукції. - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління,управління проектами і програмами розвитку підприємств і територій». Восточно Европейський журнал передовых технологий № 1\13(55) 2012р. С. 136-137.

14. Бухгалтерский анализ как направление кономического анализа. - II Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу». - Миколаїв: НУК, 2012р.

15. Мотивація як чинник детермінації економічної поведінки. - Матеріали Всеукраїнських наукових читань з міжнародною участю «Розвиток підприємництва: теорія та практика» -Миколаїв: НУК, 2012р. С . 263 – 266.

16. Основні показники економічної ефективності комп'ютерної системи бухгалтерського обліку. - Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні проблеми розвитку промисловості регіону» - Первомайськ: ППІ НУК, 2012р. - С. 106 -109.

17. Проблеми організації обліку праці. - II Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу». - Миколаїв: НУК, 2012р.

18. Тенденції розвитку інноваційного процесу в Україні. - IV Міжнародної науково-практичної відео-конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок» м. Львів 2012р. C.46.

19. Тенденції інноваційного розвитку Миколаївської області. - Всеукраїнські наукові економічні читання «Розвиток підприємства: теорія і практика» м. Миколаїв 2012р., С.89-92.

20. Комерціалізація науково-технічних розробок, як запорука подальшого розвитку - V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні проблеми розвитку промисловості регіону» м. Первомайськ 2012р., С. 48-50.

21. Проектний підхід до інноваційного розвитку регіону - VIII Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи» м. Миколаїв 2012р.С. 158-160.

22. Принцип системности в разработке функциональной модели предприятия при реализации проектов и программ - ІІІ Міжнародна науково-технічної конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» м. Миколаїв 2012р., С. 601-603.

23. Проблеми формування нової економіки ХХІ століття - V Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ 2012р. с 37-40.

24. Проблеми формування моделі комерціалізації наукових розробок - VIII Міжнародна науково-практична конференції «Управління проектами :стан та перспективи» № 1\10 (61) ч2 м. Миколаїв 2013р. С. 158-160.

25. Інтегроване стратегічне управління,управління проектами і програмами розвитку підприємств і території - ІV Міжнародної науково-практичної конференції Восточно – Европейский журнал передовых технологий № 10(61) ч.2 с 122-1242013р.

26. Івата В.В., Погорелова О.В.Методичне забезпечення виконання дипломних робіт зі спеціальності «Облік і аудит» - НУК, Миколаїв 2013р.

 

.