Тематика випускних дипломних та магістерських робіт

Тематика випускних дипломних робіт студентів зі спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»

 


1. Розробка та обґрунтування бізнес-плану створення нового підприємства
 
2. Розробка та обґрунтування бізнес-плану розвитку підприємства 
 
3. Розробка бізнес-плану розвитку стратегічної одиниці бізнесу
 
4. Розробка бізнес-плану розширення товарного асортименту підприємства

 

 Тематика випускних наукових досліджень студентів зі спеціальності 8.030504 «Економіка підприємства»

1. Процес відтворення та розвиток економічного потенціалу промислового підприємства на засадах посилення його капіталізації

2. Ресурсне забезпечення підвищення капіталізації підприємства

3. Планування та обґрунтування заходів з удосконалення комплексу маркетингових комунікацій підприємства

4. Оцінка та економічне обґрунтування заходів щодо покращення результатів діяльності морського порту (на прикладі морських портів України)

5. Вдосконалення інструментів економічної діагностики результатів діяльності машинобудівного підприємства та обґрунтування стратегії їх покращення

6. Визначення поточного стану потенціалу промислового підприємства та  розробка плану його використання

7. Визначення особливостей та обґрунтування основних напрямків формування й використання інтелектуального капіталу на підприємстві

8. Економічне обґрунтування заходів щодо оновлення основних засобів підприємства

9. Організація оплати праці на промисловому підприємстві і шляхи її удосконалення

10. Напрямки забезпечення ефективного використання людського капіталу як фактору підвищення конкурентоспроможності підприємства

11. Оплата праці працівників підприємств морської інфраструктури і шляхи підвищення її мотиваційної ролі

12. Формування мотиваційного механізму підвищення продуктивності праці на підприємстві

13. Оцінка рівня якості продукції на підприємстві та шляхи його підвищення

14. Оцінка виробничої потужності підприємства та заходи щодо підвищення ефективності її використання

15. Формування позитивного гудвілу та підвищення його ролі у розвитку підприємства

16. Оборотний капітал підприємства: формування і підвищення ефективності його використання

17. Організаційно-методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності підприємства та шляхи його удосконалення

18. Формування ефективної системи управління виробничими запасами підприємства

19. Економічна діагностика результатів діяльності підприємства та шляхи їх покращення

20. Формування корпоративної системи управління якістю продукції на підприємстві.

21. Вдосконалення товарно-логістичних схем як засобу підвищення ефективності маркетингової діяльності.

22. Розробка та економічне обґрунтування системи формування та стимулювання збуту промислового підприємства.

23. Обґрунтування маркетингових цінових стратегій в залежності від коливань попиту на продукцію підприємства.

24. Застосування Інтернет технологій у розбудові планів збуту товарів промислового призначення.

25. Створення корпоративної системи контролю маркетингу на підприємстві.

26. Розробка плану маркетингу підприємства із виготовлення промислової продукції

27. Методичне забезпечення діагностики інтегральної ефективності діяльності підприємства

28. Діагностика вартості капіталу підприємства та обґрунтування величини заміни власного капіталу позиковим

29. Моделювання процесів оцінки і прогнозування ефективності діяльності підприємства

30. Методичне забезпечення оцінки ризиків діяльності підприємства

31. Організаційно-методичне забезпечення зростання інвестиційної привабливості підприємства

32. Методичне забезпечення економічної ефективності інвестиційних проектів

33. Методичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності підприємства

34. Методичні основи оцінки ефективності реструктуризації підприємств

35. Організаційно-економічні питання реструктуризації підприємств

36. Організаційно-методичне забезпечення бюджетування діяльності підприємств

37. Впровадження бюджетування як ефективного способу управління поточними витратами виробничого підприємства

38. Удосконалення методики оцінки санаційної спроможності підприємства

39. Розробка та економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства

40. Економічне обґрунтування напрямів інноваційного розвитку підприємства

41. Розробка напрямів підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства

42. Ефективність використання водних басейнів країни і шляхи їх розвитку

43. Енергетичні ресурси прибережних морів України і ефективність їх використання

44. Економічне обґрунтування створення індустріальних парків в Миколаївський області

45. Застосування кластерного підходу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства

46. Економічне обгрунтування створення логістичних центрів на прибережних територіях.

47. Економічний механізм управління ресурсозбереженням на підприємстві.

48. Розробка програми підвищення ефективності експортної (імпортної) діяльності підприємства

49. Розробка плану виконання експортно-імпортного контракту

50. Формування маркетингової стратегії підприємства на зовнішньому ринку (на прикладі підприємств морегосподарського комплексу)

51. Застосування франчайзингу в контексті посилення конкурентоспроможності підприємств морегосподарського комплексу

52. Організаційно-економічні аспекти підвищення інвестиційної привабливості підприємства

53. Застосування лізингу у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 

.