Трунін Костянтин Станіславович

 

Трунін Костянтин Станіславович

 

Посада: доцент кафедри менеджменту.

Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут м. Миколаїв, 1975-1981, Суднові машини й механізми, диплом з відмінністю ЖВ-1 № 115984; Миколаївський інститут післядипломної освіти УДМТУ, м. Миколаїв, Фінансовий факультет, 1999-2001, Фінанси, економіст-фінансист, диплом про перепідготовку, ДСК ЕК № 015553.

Науковий ступень: кандидат технічних наук (з 1989 р). Дисертацію захистив у жовтні 1989 р. у Спеціалізованій раді Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала Макарова. Спеціальність 05.08.05 «Суднові енергетичні установки (головні та допоміжні)».

Вчене звання: доцент (кафедри менеджменту та економіки соціально-культурної сфери, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2001 p., протокол № 3/19-Д).

Дата народження: 7 березня 1958 р.

Професійний досвід:

з 1985 р. – суднобудівник, старший суднобудівник ВГБ-1 ДП ЧСЗ,

1992 р. – Начальник бюро науково-технічної інформації та пропаганди ВО ЧСЗ,

1994 р. – Начальник бюро експорту ВЗЕД ЧСЗ;

1997 р. - по теперішній час – працює в системі вищої освіти.

Трудова діяльність:

1981 – Інженер науково-дослідного сектора МКІ ім. адм. Макарова;

1981-1984 – Аспірант Ленінградського кораблебудівного інституту;

1985-1991 – Старший суднобудівник ВГБ-1 ДП "ЧСЗ";

1991-1994 – Начальник бюро НТІіП ВГТ ВО ЧСЗ;

1994-1997 – Начальник бюро з експорту ВЗЕД ДП "ЧСЗ";

1997-1999 – Доцент кафедри управління й економіки соціально-культурної сфери МФ КДІК;

1999-1999 – Завідувач кафедри менеджменту й економіки соціально-культурної сфери МФ КНУКІМ;

1999-2001 – Зав. кафедри менеджменту та економіки СКС МФ КНУКІМ, В.О. заступника декана факультету менеджменту та економіки СКС МФ КНУКІМ;

2001-2006 – Завідувач кафедри економіки й менеджменту ВП ЄУФІМБ у м. Миколаєві;

2006 – по теперішній час – Доцент кафедри менеджменту НУК імені адмірала Макарова.

Наукові інтереси: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та підприємств, менеджмент море господарського комплексу України, системи технологій МГК України, управління персоналом, прийняття управлінських рішень, науково-технічні проблеми удосконалення проектування МПС з гнучкими з'єднаннями.

Щорічно приймає участь у Міжнародній НТК «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», з 1991 р по 2012 р. у 10-ох Міжнародних симпозіумах інженерів-механіків у Львові, у 2015 р. у міжнародній науковій конференції «Украина – Болгария – Европейский Союз: современное состояние и перспективы».

 

Публікації.

Автор 60 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема:

1. Трунін К.С. Дослідження розвитку підприємництва в Україні. // Економіка і управління, 2004, №2. с. 55-56. (спільно з Худолій Л.М., Клименко С.О.).

2. Трунін К.С. Динаміка системи «судно - глибоководний трал» при донному зачепленні трала. // Машинознавство, 2006, №4. – с. 39-41.

3. Трунін К.С. Модель еквівалентного однорідного стрижня для динамічно навантаженого сталевого каната з органічним сердечником. // Машинознавство, 2007, №6. - с. 42 – 44.

4. Трунін К.С. Сучасні проблеми розвитку туристичного бізнесу у Миколаївському регіоні. // Збірник матеріалів Всеукраїнських науково-економічних читань. – Миколаїв, НУК, 2008.

5. Трунин К.С. Классификация морских привязных систем. // Збірник наукових праць Севастопольського вій-ськово-морського орде-на Червоної Зірки інсти-туту ім. П.С. Нахімова. – Севастополь: СВМІ ім. П.С. Нахімова, 2009. – вип. 1(16)– 233 с. (с.77– 89).

6. Трунін К.С. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства. Навчальний посібник, Миколаїв, НУК, 2012. - 137 с. (спільно з Фатєєвим М.В., Гросицькою О.Є.).

7. Трунін К.С. Розробка та прийняття управлінського рішення в організації. Навчальний посібник, Миколаїв: НУК, 2012. - 222 с.

8. Трунин К.С. Оценка дополнительного натяжения буксирного троса при ударе по нему подводного объекта. Вісник наукових праць НУ К, №4, 2013.

9. Трунін К.С. Структурування морегосподарського комплексу України. // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: Нук, 2014. - №1(451). – 136. (с. 120 – 125).

10. Трунин К.С. Совершенствование проектирования гибких связей для морских привязных систем. - Вісник наукових праць НУК, №1, 2013. – 0,8 д.а. - Електронне видання: [Електронний ресурс]: Режим доступу: ev.nuos.edu.ua./material;jsesionid=bd4785dda21cdafb0091dca1d12?publicationid=22485.

11. Трунин К.С. Классификация современных кабель-тросов для подводных исследований. - Вісник наукових праць НУК, №3, 2013. – 0,9 д.а. - Електронне видання. : [Електронний ресурс]: Режим доступу: ev.nuos.edu.ua./material;jsеsionid=b8c7265e40f48e8943237369aaac? publicationid=26740.

12.Трунин К.С. Проблемы совершенствования методов проектирования гибких связей морских привязных систем. Всеукраинская научно-техническая конференция «Современные проблемы в океанотехнике», 25-27 сент. 2013 г., СевНТУ. – Сучасні проблеми в океанотехніці: матеріали всеукраїн. наук.-техн. конф., Севастополь, 25-27 верес. 2013 р. / М-во освіти і науки України; Севастоп. нац. техн. ун-т; наук. ред. В.Р. Душко – Севастополь, СевНТУ, 2013. – 136 с. (с. 10-13).

13. Трунін К.С. Класифікація морегосподарського комплексу України. VII Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю Технології та методи піднесення еконмоіки України, 29-30 травня 2014 р. Напрям: Інноваційна економіка: стратегії, технології, інститути, ринки. – Збірник матеріалів Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2014. – 132 с.

14. Трунін К.С. Системи технологій морегосподарського комплексу України. Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв, НУК, 2014. – 608 с. (с. 458-464).

15. Трунин К.С. Математическая модель морской привязной системы с гибкой связью. Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції. – Миколаїв, НУК, 2014. – 608 с. (с. 386-388).

16. Трунин К.С. Алгоритм моделирования динамики морской привязной системы с гибкой связью. Підводна техніка і технологія: Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю: в 2 ч. – Миколаїв: НУК, 2014. – Ч. 1. – 100 с. (с. 36-42).

 

.