Шевчук Сергій Валентинович

Шевчук Сергій Валентинович

 

Посада: старший викладач

Дата народження: 15 червня 1979 р.

Професійний досвід:

2000-2003 pp. – аспірант кафедри "Облік і аудит" Українського державного морського технічного університету (УДМТУ);

2004-2006 р. – викладач кафедри "Облік і аудит" Національного університету кораблебудування (НУК);

2006-по теперішній час – старший викладач кафедри "Облік і економічний аналіз" Національного університету кораблебудування (НУК).

Стаж педагогічної роботи в навчальних закладах IV рівня акредитації –13 років.

Основні навчальні курси: бухгалтерський облік, податковий облі, облік на підприємствах малого бізнесу.

Освіта: вища, в 2000 р. закінчив з відзнакою Миколаївську державну аграрну академію.

Спеціальність: облік і аудит.

Підвищення кваліфікації (підтверджено сертифікатами):

2001, 2002 р., – навчання на факультеті післядипломної освіти в Київському національному економічному університеті;

2011 р.- стажування без відриву від виробництва на ТОВ «Бюро перспективних досліджень».

Наукові інтереси: фінансовий та податковий облік в галузях народного господарства.

 

Публікації.

1. Шевчук С.В. Резерви підвищення ефективності виробництва за рахунок інтенсивних факторів. – Економічні науки КДАУ: Збірник наукових праць. - №67. – 2001. – С. 65 – 68 (0,3 друк. арк.).

2. Шевчук С.В. Податковий облік як складова інтегрованої системи господарського обліку// Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. -№5. – Т.1. – Ч.2. – С. 178 – 179 (0,31 друк. арк.).

3. Шевчук С.В. Формування теоретичних основ податкового обліку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2004. – Випуск 10. - С. 169 – 171 (0,28 друк. арк.).

4. Шевчук С.В. Методичні аспекти ведення податкового обліку на малих підприємствах// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2004. – Випуск 2. – Т.2. – С. 311 – 315 (0,24 друк. арк.).

5. Корнієнко О.С. Шевчук С.В. Методичні аспекти обліку витрат в селянських фермерських господарствах// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2004. – Випуск 2. – Т.1. – С. 159 – 164 (0,44 друк.арк.).

6. Шевчук С.В. Концептуальні аспекти формування податкової облікової політики підприємства// Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 7, ч. ІІ. - 2005 – С. 478 – 483 (0,41 друк. арк.)

7. Шевчук С.В. Обґрунтування принципів податкового обліку // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 10. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 386 - 390 (0,27 друк. арк.).

8. Шевчук С.В. Методологія інтегрованої системи податкового обліку прибутку// Экономика и управление. - Симферополь. - №4 - 5. – 2005 – С. 25 – 29 (0,30 друк. арк.).

9. Пантелєєв В.Д., Шевчук С.В. Методологічні та інформаційно-технологічні аспекти наближення систем бухгалтерського обліку й оподаткування// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2005. – Випуск 3. – С. 163 – 166 (0,36 друк. арк.).

10. Івата В.В. Ткаченко С.А. Шевчук С.В. Фінансовий облік. Практикум/ Навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки України. За ред. проф. В.Д. Пантелєєва. – Миколаїв: НУК, 2006. – 100 с. (6,1 друк. арк.).

11. Медвєдєва В.М. Пантелєєв В.Д. Шевчук С.В. Методичні вказівки до виконання програми переддипломної практики студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит ”. - Миколаїв: НУК, 2006. – 15с.

12. Шевчук С.В. Удосконалення методичних аспектів обліку податкових різниць// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 222. – Т.IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 916 - 922 (0,39 друк. арк.).

13. Шевчук С.В. Податковий облік як функціональна форма облікового процесу// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 236. – Т.V. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 1228 - 1234 (0,32 друк. арк.).

14. Воробйов В.А., Прокопович Л.Б., Шевчук С.В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами V курсу інженерно-економічного факультету спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Миколаїв: НУК, 2007. - 40с.

15. . Івата В.В., Шевчук С.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік" студентами 3 курсу денної форми навчання (4 курсу заочної форми навчання) інженерно – економічного факультету спеціальності 6.050106 «Облік і аудит»: Методичні вказівки. – Миколаїв: НУК, 2008 – 20с.

16. Шевчук С.В. Оптимізація взаємозв'язку облікової та податкової оцінок господарських фактів в контексті визначення податкового прибутку підприємств// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 240. – Т.IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 968 - 973 (0,26 друк. арк.).

17. Прокопович Л.Б. Шевчук С.В. Удосконалення методики визначення податкового прибутку за даними бухгалтерського обліку// Науковий потенціал вищої школи. Збірник наукових праць. – Миколаїв: КП "Миколаївська обласна друкарня", 2008. – С. 114 - 118 (0,28 друк. арк.).

18. Прокопович Л.Б. Шевчук С.В. Актуальні питання удосконалення нормативного регулювання товарів// Наукові праці Південного філіалу Національного Університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет», 2010. – С. 88-92.

19. Шевчук С.В. Теоретичні аспекти класифікації прибутку// Вісник ЖДТУ. - №4(54) – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 201 - 203 (0,48 друк. арк.).

20. Шевчук С.В. Стан наукових досліджень з проблематики бухгалтерського обліку та контролю оподатковуваного прибутку в дисертаційних роботах, захищених в Україні та Російській Федерації// Вісник ЖДТУ. - №3 (57) – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 191 - 194 (0,64 друк. арк.).

21. Шевчук С.В. Методика внутрішнього контролю операцій з формування оподатковуваного прибутку підприємств// Міжнародний збірник наукових праць. - №3 (24) – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 537 - 542 (0,54 друк. арк.).

22. Шевчук С.В. Розкриття інформації про оподатковуваний прибуток (збиток) у звітності: удосконалення та гармонізація// Вісник ЖДТУ. - №4 (62) – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 394 - 396 (0,55 друк. арк.).

23. Панченко И.А., Шевчук С.В. Налоговые разницы как обьект бухгалтерского учета и контроля// Международный бухгалтерский учет. – 2013. - №13. – С. 61-68 (0,65 друк. арк.).

Крім того, результати наукової роботи опубліковані в 40 тезах міжнародних й всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

.